Cursussen Onderwijshuisvesting

PO-raad.jpgHuisvesting is - na de personele lasten - de grootste kostenpost van schoolbesturen. Wilt u uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op u te kunnen nemen? Kom dan naar de cursussen onderwijshuisvesting die we in het voorjaar van 2018 organiseren samen met de PO-Raad.

Een basiscursus en vier verdiepingscursussen die u als combinatie of los kunt volgen:

Basiscursus Onderwijshuisvesting
Tijdens deze interactieve cursusdag komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie en strategisch huisvestingsbeleid. Nadat u deze bijeenkomst heeft bezocht, herkent u de mogelijke risico’s die nieuwe verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijshuisvesting met zich meebrengen. U verkrijgt basiskennis over welke verantwoordelijkheden formeel bij het schoolbestuur liggen en welke bij de gemeente, maar ook waarover u met elkaar in gesprek kunt gaan.

Verdiepingscursus Rol & Recht
Wat zijn de rollen van scholen en gemeenten met betrekking tot onderwijshuisvesting? Wat mag wel en wat mag niet? En wat zijn de verplichtingen? Deze cursusmiddag geeft inzicht in de juridische positie van het schoolbestuur ten opzichte van de gemeente en de rol die beide zouden kunnen spelen in processen rondom onderwijshuisvesting. Ook stippen we de actualiteit rondom een aantal beleidsvoornemens van de overheid aan. Hierbij leggen we een relatie met de huisvestingsregelgeving en de rol die de gemeente in dit verband toekomt.

Verdiepingscursus Bouwheerschap
Veel schoolleiders en bestuurders maken in hun werkzame leven maar een enkele keer een bouwtraject mee. Maar wat betekent dit? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke stappen moeten worden doorlopen om tot een goede invulling van dit opdrachtgeverschap te komen? Kortom op welke manier geef je invulling in jouw rol als opdrachtgever/ bouwheer? Tijdens deze interactieve cursusmiddag wordt de invulling van het opdrachtgeverschap verder verkend. De cursisten worden meegenomen in de principes van het ‘Projectmanagement’ en krijgen tips mee hoe zij hiermee in de eigen praktijk aan de slag kunnen.

Verdiepingscursus Renovatie & Verduurzaming
Renovatie biedt uitstekende kansen om een flinke slag te maken naar een gezond en duurzaam schoolgebouw. De praktijk laat zien dat wanneer gemeenten en schoolbesturen goed samenwerken zij meer weten te bereiken. Zij hebben immers een gezamenlijk belang: het bieden van goede kwaliteit onderwijs in gezonde en toekomstbestendige gebouwen. Samenwerken aan integrale oplossingen is de sleutel tot succes. Hoe je dat doet en wat daar voor nodig is komt in deze cursus uitgebreid aan de orde. Wij nemen u mee in de wereld van renovatie en bespreken de mogelijkheden om bij renovatie van uw schoolgebouwen direct verbeteringen door te voeren voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw. In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de opgedane praktijkervaringen met de Green Deal Scholen.

Verdiepingscursus Meerjaren gebouwenplan & Kwaliteitskader Huisvesting
Gezamenlijk werk maken van de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting. Hoe kan dit proces sneller, effectiever en efficiënter worden gestructureerd? Hoe kom je als schoolbestuur tot goed integraal gedragen meerjarenplan voor de huisvesting? Centraal tijdens deze cursus staat de praktijkcasus van de aanpak met schoolbesturen voor het Openbaar Primair onderwijs in Amsterdam. Vanuit de behoefte om hun gebouwen kwalitatief en kwantitatief op niveau te brengen hebben zij hun huisvestingskrachten gebundeld. Op basis van de praktijkcasus krijgen cursisten inzicht in de wijze waarop het Kwaliteitskader Huisvesting in de praktijk kan worden gebruikt. Het laat zien op wijze kan dit door sectorraden en gemeenten ontwikkelde hulpmiddel kan helpen in te maken afwegingen.

Kosten: € 200,- per cursus incl. lunch excl. btw

Inschrijven

18/12/2017 / Ruimte-OK
Gerelateerd