Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs

SEO Economisch Onderzoek | Amsterdam | Noord-Holland

Is de bekostiging toereikend voor een gemiddelde basisschool in Nederland? Op basis van een kwalitatieve analyse, interviews en een businesscase waarin de eisen, kosten en bekostiging van drie gemiddelde schoolbesturen met elkaar zijn geconfronteerd, komt naar voren dat de bekostiging in het primair onderwijs uit de pas lijkt te lopen met de eisen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving en dat er met kosten wordt geschoven tussen het personeelsen materiële budget.

Doel en onderzoeksvraag: De PO-Raad wil graag meer inzicht in de toereikendheid van de bekostiging vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het primair onderwijs. Deze wens is ingegeven door signalen die zij hierover ontvangt van scholen. Het uitgangspunt van het onderzoek is om te bezien in hoeverre de bekostiging van een gemiddelde school in Nederland toereikend is in verhouding met de eisen die worden gesteld en de kosten die worden gemaakt. Bekijk hier het volledige onderzoek.

Goed onderwijs vraagt ook om kwalitatief goede gebouwen. Bekijk bouwen en instandhouden vanuit één businesscase.
Het onderzoek maakt helder dat de budgetten net voldoende zijn in relatie tot de wettelijk eisen, maar niet voor alle aanvullende regels en ambities. Hierin zijn de ambities vanuit het Kwaliteitskader Huisvesting en energietransitie nog niet meegenomen. Steeds duidelijker wordt dat het bouwen c.q. renoveren van de huisvesting en de kosten voor beheer en onderhoud vanuit één businesscase bezien dienen te worden. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact met ons op.

31/07/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd