Nieuwbouwkosten configurator PO en VO 2016 nu online!

Vanaf vandaag zijn de nieuwe kostenconfiguratoren voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) online te downloaden. Deze tools, ontwikkeld door Adviesbureau Hevo, kunnen een bijdrage leveren aan het eenduidig communiceren over de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van schoolgebouwen. Daarmee kan in een vroeg stadium van een project inzicht ontstaan in de financiële haalbaarheid van een nieuw te bouwen school of kunnen op lokaal niveau keuzes gemaakt worden om tot een meerjarig investeringsplan voor scholen in een gemeente te komen.

Snel inzicht in consequenties gewenst kwaliteitsniveau
Met de configuratoren is snel inzichtelijk te maken wat de kostenconsequenties van diverse kwaliteitsaanvullingen zijn. Zodoende wordt in één oogopslag duidelijk welk budget nodig is voor het realiseren van een nieuw, duurzaam te bouwen onderwijsgebouw met een bepaald kwaliteitsniveau. Met de nieuwe kostenconfigurator worden ook de consequenties van Europees beleid inzichtelijk. Waar gemeenten nu nog een keuze hebben om extra te investeren voor de realisatie van een Bijna Energie Neutraal Gebouw is dit per 1-1-2020 een wettelijke verplichting.

Relatie Kwaliteitskader Huisvesting
De verschillende bouwstenen waaruit de kostenconfigurator is opgebouwd zijn ook terug te vinden in het Kwaliteitskader Huisvesting, waarvan in april ook een werkversie voor het Voortgezet Onderwijs zal verschijnen. In de configurator zijn de meest voorkomende keuzemogelijkheden uitgelicht die een effect hebben op het investeringsniveau. Denk dan aan technische zaken als aluminium kozijnen, onderhoudsarme vloerafwerking en energiezuinige verlichting maar ook aan zaken die de gebruikerswaarde vergroten zoals zichtlijnen binnen het gebouw, paneelwanden voor het samenvoegen van ruimtes en de mogelijkheid tot het elektrisch bedienen van de zonwering.

Toelichting voor juist gebruik
De kostenindicaties die aan de tool ten grondslag liggen komen voort uit praktijkervaringen met kosten van nieuwbouw, renovatie, beheer en exploitatie. De kostenconfiguratoren van PO en VO zijn vergelijkbaar van opbouw en gaan uit van een gemiddeld kostenniveau, prijspeil 2016. Voor een juist gebruik van de kostenconfigurator is door HEVO een toelichting opgesteld. De kostenconfiguratoren zijn via de website van HEVO te downloaden.
 

Download de kostenconfigurator

Toepasbaarheid op lokaal niveau  
Steeds meer gemeenten baseren hun meerjarige investeringsprogramma’s voor onderwijshuisvesting op een samen met de schoolbesturen geformuleerd kwaliteitsniveau. De gemeente IJsselstein is hier een goed voorbeeld van; op zorgvuldige wijze hebben zij een digitaal IHP samengesteld.

17/02/2016 / Ruimte-OK
Gerelateerd