Bouwheerschap in relatie tot voorzieningen huisvesting onderwijs

Ruimte-OK | 2015

Wat wordt verstaan onder het bouwheerschap en hoe zit het met bouwheerschap in relatie tot voorzieningen huisvesting onderwijs?

Het bouwheerschap is opgenomen in artikel 103 WPO, 101 WEC en 76n WVO. In lid 1 van deze artikelen is opgenomen dat het bouwheerschap wordt neergelegd bij het bevoegd gezag van de school. Deze wettelijke bepalingen zijn nader uitgewerkt in artikel 15 van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Alternatieven bouwheerschap

De onderwijswetten bieden in lid 2 de mogelijkheid dat het bevoegd gezag en het college kunnen overeenkomen dat de gemeente als bouwheer optreedt en de voorziening tot stand brengt. Deze wettelijke bepaling is nader uitgewerkt in artikel 15 lid 2 van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De keuze om af te wijken van het uitgangspunt van de wet moet vooraf worden overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Gelijktijdig moet dan worden geregeld hoe wordt omgegaan met het juridisch eigendom nadat het schoolgebouw is gerealiseerd, dus na de oplevering. Op dit punt bestaan een aantal mogelijkheden:

- gemeente draagt juridisch eigendom conform de onderwijswetgeving over aan het schoolbestuur of
- gemeente blijft juridisch eigenaar en geeft het schoolgebouw in gebruik aan het schoolbestuur.

Als gekozen wordt om het juridisch eigendom bij de gemeente te houden en het schoolgebouw in gebruik te geven moeten nadere afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheid rond beheer en exploitatie. Hiervoor moet een gebruiksovereenkomst worden afgesloten. In de gebruiksovereenkomst die wordt afgesloten kan een bepaling worden opgenomen ‘dat het schoolgebouw in gebruik wordt gegeven als ware het schoolbestuur juridisch eigenaar conform de bepalingen van de onderwijswetgeving’. Door deze bepaling ontstaat voor het schoolbestuur een gelijke situatie als bij de juridische overdracht van het schoolgebouw: het schoolbestuur is verantwoordelijk voor beheer en in stand houden van het schoolgebouw.

Bouwheerschap en overdracht schoolgebouw

In lid 3 van de onderwijswetten is opgenomen dat een schoolgebouw dat niet kan worden overgedragen aan een bevoegd gezag in gebruik wordt gegeven aan het bevoegd gezag. Deze situatie kan zich voordoen als een schoolgebouw onderdeel uitmaakt van een multifunctionele accommodatie, maar heeft in ieder geval betrekking in de situatie dat een schoolgebouw door het college wordt gehuurd. In deze situatie is een gebruiksovereenkomst ook noodzakelijk.

 Bron: VNG (2012)

Huisvesting
Wet- en regelgeving

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen