Subsidieoverzicht

Update juni 2023 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Zuid-Holland

Hieronder vindt u een overzicht van actuele subsidies op het gebied van verduurzaming. Deze subsidies worden voornamelijk door het ministerie van BZK verstrekt via RVO.nl. Daarnaast zijn er een aantal regionale subsidies die via Invest-NL te vinden zijn.

Hieronder vindt u de informatie over de huidige subsidies:

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Gebruik maken van de DUMAVA-subsidie kan als de school waar het om gaat nog niet eerder subsidie ivm verduurzaming heeft gehad voor dezelfde maatregelen (bijv. via SUVIS).

De DUMAVA wordt tot 2030 jaarlijks opengesteld. Voor 2023 is dat maandag 18 september 2023 09:00 (CET)

Einddatum: dinsdag 31 december 2024 17:00 (CET)

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden): minimaal €25.000 en maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag

Totaal budget: € 190.000.000

Let op: bij overinschrijving wordt het loket eerder gesloten.

Meer informatie over voorwaarden, inhoud van de subsidie etc. vindt je hier: rvo.nl

Subsidieregelingen ISDE en SDE++

Om ondernemers in zowel de profit als non-profit sector te ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie, stelt het Ministerie van Economische Zaken subsidies beschikbaar. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten kunnen gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wat zijn de verschillen en wanneer komt jouw organisatie in aanmerking voor een tegemoetkoming? Dat lees je hieronder. 

 • ISDE

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen ondernemers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en palletkachels met een klein vermogen. De ISDE is een investeringssubsidie met een eenmalige uitkering. Per installatiesoort is door de RVO een apparatenlijst opgesteld, waarin je de hoogte van het subsidiebedrag kunt terugvinden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het merk, type en vermogen van de installatie.  
Let op: je komt in aanmerking mits je een KVK-nummer hebt en eigenaar bent van de investering. Klik hier voor meer informatie.

 • SDE++

Wie zonnepanelen plaatst om zelf energie op te wekken of een zonneboiler heeft kan bij SDE_++ kijken of deze regeling gunstig is:

In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, elektrische kookplaten en aansluitingen op een warmtenet. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030. Zakelijke gebruikers kunnen tot 31 december 2023 subsidie aanvragen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is in 2023 € 30 miljoen beschikbaar.

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je subsidie ontvangt tijdens de periode dat je jouw installatie in gebruik hebt (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die je opwekt of de werkelijke hoeveelheid COdie je minder uitstoot door het gebruik van jouw installatie.

Je ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, hangt af van de categorie waarbinnen je aanvraagt.

Er zijn 5 hoofdcategorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbaar gas
 • Hernieuwbare warmte
 • CO2-arme warmte
 • CO2-arme productie.

Hieronder vallen verschillende technieken. Zo kun je bijvoorbeeld onder hernieuwbare elektriciteit aanvragen voor zonnepanelen, of onder CO2-arme warmte voor een elektrische boiler, of onder CO2-arme productie voor CO2-afvang en -gebruik. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat of maatregel hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatie. En de energieprestatie daarvan. 

Meer informatie: rvo.nl

Risico's dekken voor aardwarmte

Investeert jouw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzeker je jezelf tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft je boring een teleurstellend resultaat? Dan krijg je een vergoeding. Hiervoor betaal je een premie vooraf.

Met deze regeling stimuleren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aardwarmte als duurzame energiebron.

De regeling is jaarlijks een aantal maanden open voor aanvraag.  
Meer informatie: risico's ontdekken.

Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Als voorwaarde geldt dat de aanvrager (ook een stichting of vereniging) vennootschapsbelastingplichtig is.( zal in onderwijsland niet veel voorkomen) .  Het bedrijfsmiddel (ook b.v. isolatie en LED-verlichting) moet minimaal € 2.500,= aan investering vragen en voldoen aan de eisen van de Energielijst

De MIA is een fiscale regeling waarvoor (ook een stichting of vereniging die vennootschapsbelastingplichtig is) je in aanmerking komt als je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de gestelde eisen.

Meer informatie: rvo.nl 

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Valt de school onder een VvE, bijvoorbeeld in een Kindcentrum of MFA waarvan een VvE eigenaar is, dan kan de VvE van deze regeling gebruik maken. Hierbij gaat het om verduurzamingsmaatregelen als energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraag je hiervoor subsidie aan.

Meer informatie: rvo.nl 

SUVIS regeling

De SUVIS regeling (specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen) is inmiddels gesloten.

Belangrijk is dat nu de uitvoering van de goedgekeurde aanvragen goed verloopt.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2023. Haal je dit niet? Vraag dan uitstel aan als het komt door onvoorziene omstandigheden buiten jouw schuld om. In de toelichting leg je de onvoorziene omstandigheden uit.

De startdatum is het moment waarop de fysieke bouwactiviteiten starten zoals bijvoorbeeld:

 • de bouwplaats inrichten;
 • een bouwbord plaatsen;
 • demontage- of montagewerkzaamheden starten;
 • CO2-meters plaatsen.

De startdatum wordt niet bepaald door de datum van het opstellen van een (technisch) ontwerp of door de ondertekening van het contract met uitvoerende partijen.

Einddatum: Uiterlijk 31 augustus 2025 moet de bouw zijn afgerond, of moet je uitstel hebben aangevraagd. Je kunt uitstel krijgen voor de bouwactiviteiten tot uiterlijk 28 februari 2026.

Meer informatie: SUVIS regeling

Energiecompensatie scholen funderen onderwijs 2023

Schoolbesturen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de hoge energielasten in 2023.

Je kunt de tegemoetkoming alleen aanvragen als de energielasten hoger zijn dan 3,2% van de totale lasten.

Voor deze regeling is in 2023 in totaal €28,5 miljoen beschikbaar. 
Er is geen maximale hoogte van de tegemoetkoming per schoolbestuur. 
Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het budget evenredig over alle aanvragen verdeeld.

Je kunt van 3 juli 2023 9.00 uur tot en met 15 september 2023 16.00 uur de tegemoetkoming aanvragen.

Meer informatie: Dus-i

Meer informatie 

Wet- en regelgeving
Verduurzaming

Ons team staat klaar voor jouw vragen

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact opnemen