Afbeelding bij artikel
donderdag 06 juni 2024
Body tekst

Actuele financiële paragraaf Kwaliteitskader geeft inzicht in levensduurkosten

Gemeenten en schoolbesturen beschikken vanaf nu over een actuele set standaardkengetallen die inzicht geven in de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. 

De kwaliteitscriteria zelf zijn deze editie niet aangepast. De onderbouwing van de financiële paragraaf is wel nieuw in opzet. De referentiegebouwen voor het po en vo zijn geactualiseerd en voor het primair onderwijs is een extra referentie van een grote school toegevoegd. 

Net als in de vorige edities wordt met objectieve maatstaven inzicht gegeven in de stichtingskosten volgens de standaard kwaliteitseisen uit het Kwaliteitskader Huisvesting. In deze nieuwe versie van de financiële paragraaf zie je zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. Dit geeft inzicht in de totale levensduurkosten over een periode van 20 en 40 jaar.

Voor een vergelijking met de VNG adviesnorm zijn per referentie en gekozen kwaliteitsniveau de kosten voor een basisscenario en een levensduurscenario inzichtelijk gemaakt. Uit de nieuwe doorrekening blijkt dat door iets meer te investeren je kunt besparen op de exploitatiekosten en de totale levensduurkosten.

Het kwaliteitsniveau zoals in het Kwaliteitskader is omschreven voldoet aan alle eindnormen voor toekomstbestendige huisvesting. Denk aan eisen vanuit het Klimaatakkoord (Sectorale Routekaart met o.a. duurzaamheidsambitie ENG), het Grondstoffenakkoord (circulariteit met o.a. flexibiliteit), de Gezondheidsrichtlijnen (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) en beleid voor kansengelijkheid (inclusiviteit en toegankelijkheid). 

De actualisatie en doorrekening naar de levensduurkosten is opgepakt vanuit het Programma Onderwijshuisvesting. BDB heeft de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting uitgevoerd. Met het Programma Onderwijshuisvesting werken we samen met de sectoren en de markt aan een integrale aanpak om de versnelling en kwalitatieve verbetering van de (verouderde) huisvestingsvoorraad te realiseren.  

Download het Kwaliteitskader Huisvesting met de actuele financiële paragraaf (versie 2024)


Online informatiesessie kostenkengetallen

Vragen over dit onderwerp of wil je weten hoe je de financiële paragraaf met standaard kostenkengetallen kunt gebruiken? Meld je dan aan voor de online informatiesessie op 2 juli om 13.00 uur. 

Meer informatie en aanmelden