Afbeelding bij artikel
donderdag 11 februari 2021
Body tekst

NIEUW Handreiking: Duurzaam Meerjaren Gebouwenbeheer

Deze handreiking geeft inzicht in het belang en de rol van duurzaam meerjaren gebouwenonderhoud in de bredere onderwijshuisvestingsopgave. Het helpt het schoolbestuur om van de landelijke en lokale opgave zoals vastgelegd in de sectorale routekaart, via het Duurzaam IHP van de gemeente tot een eigen duurzame portefeuille aanpak te komen.

Het helpt scholen zelf de juiste antwoorden te vinden in het proces. Hiermee kan het bestaande beleid, dat nog vaak gericht is op één-op-één vervanging en correctief onderhoud, getransformeerd worden naar toekomstbestendig duurzaam onderhoudsbeleid.

In deze handreiking o.a.
  • De bredere opgave Duurzaam IHP Klimaatakkoord, sectorale routekaart, integraal verduurzamen, Duurzaam IHP

  • Duurzaam Meerjaren Gebouwenplan (DMGP) De rol van duurzaam meerjaren gebouwen beheer in de bredere opgave

  • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) Van portefeuille niveau naar gebouwen niveau

  • Financieren van verduurzaming  Betaalbaarheid, TCO, kosteneffectieve maatregelen

  • Actualisatie van beleid Kwaliteitsborging, sturen op prestaties, actualiseren

  • Ondersteuning Scholen op Koers naar 2030

  • Praktijkvoorbeelden Spieken mag!

  • Stappenplan7 processtappen aan de hand van het spoorboekje

 

Download hier de handreiking

Deze handreiking maakt onderdeel uit van het ondersteuningsprogramma Scholen op Koers naar 2030.