Aanbesteden en contractvormen

Hoe en op welke manier kan een project worden aanbesteed? Op welke manier leg je afspraken vast en hoe kom je tot een bepaalde aanbestedingsvorm?

Bij scholen en gemeenten ontbreekt het doorgaans aan kennis van contract- en aanbestedingsvormen. De keuze voor een bepaalde aanbestedingsvorm is sterk afhankelijk van de lokale situatie, omvang opdracht, capaciteit van de eigen organisatie en het model van eigendom.

Aan de slag
 • Maak afspraken over bouwheerschap (invulling rol opdrachtgever)
 • Bepaal gewenst eigendoms(huur)model
 • Maak financieel economische afweging voor aanbestedingsvorm
 • Bepaal welke invloed opdrachtgever wil blijven uitoefenen op eindresultaat
 • Maak keuze contractvorm (geïntegreerd, total engineering of traditioneel)
 • Leer van opgedane praktijkervaring met geïntegreerd aanbesteden
 • Maak gebruik van standaardmodellen en overeenkomsten
Wist u dat
 • Gewenste rol gemeente en schoolbestuur beïnvloedt contractvorm
 • Geïntegreerde contracten stellen bijzondere eisen aan opdrachtgevende organisatie
 • Koppeling ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie kan forse besparing opleveren
 • Er wordt in de praktijk meer gestuurd op prijs dan op prijs-kwaliteit (EMVI)
 • Gewenste risicoverdeling en exploitatiebenadering bepalen mede keuze contractvorm
 • Geïntegreerde contractvorm kent hoge voorbereidingskosten en andere rolverdeling
Kennisitems
Richtlijn Gezonde Architectenselecties
Brochure Scholenbouw
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Leidraad Aanbesteden - Energieprestatiecontracten
Energy Service Company (ESCo)
Fasering bouwproject
Architectenselectie
Eigendomsoverdracht schoolgebouwen
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Model uitvraag outputspecificatie
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Haalbaarheidsonderzoek PPS project
Subsidietitel investeringen onderwijshuisvesting
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen
Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting
Naar een duurzame school - een stappenplan