Investeren en bekostiging

Bij financieringsvraagstukken zijn de risico’s en haalbaarheid van een investering vaak doorslaggevend. Hoe maak je een gewenst kwaliteitsniveau financierbaar?

Het is belangrijk om het investeringsbudget af te stemmen op het gewenste kwaliteitsniveau van een gebouw. Ambities tav Duurzaamheid, Frisse scholen en Multifunctionaliteit zijn niet volledig te realiseren binnen de huidige normvergoedingen. Let op: investeringskosten zeggen niets over totale levensduurkosten.

Aan de slag
 • Bepaal gewenst kwaliteitsniveau en gewenste eigendomsvorm
 • Maak gebruik van het Kwaliteitskader Huisvesting
 • Verkrijg inzicht in mogelijke financieringsvormen (zie ook E5)
 • Stem budget af op gewenst kwaliteitsniveau
 • Bundel geld voor bouw, exploitatie en inrichting
 • Investering in duurzaamheid en flexibiliteit verhoogt vastgoedwaarde
Wist u dat
 • Bouwkosten zijn circa 75% van investeringskosten
 • Kosten gebruiksfase zijn groter dan investeringskosten
 • Efficiënt ruimtegebruik leidt tot lagere investeringskosten
 • Stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben invloed op projectkosten
 • Energiezuinige scholen vragen grotere basisinvestering
 • Multifunctionaliteit en flexibiliteit verhogen investeringskosten
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Brochure Scholenbouw
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Handreiking Asbest
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Verhuurbaar vloeroppervlak
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Bekostigingsstelsel primair en voortgezet speciaal onderwijs 2016
Oppervlaktebegrippen
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Bekostigingsplafond
Belasting en investeringen onderwijshuisvesting
Visie maatschappelijk vastgoed
Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs VO
Checklist bij huur
Checklist bij koop
Buitenreguliere telling onderwijshuisvesting
Gemeentelijke ontvangsten/uitgaven onderwijshuisvesting
(Norm)vergoedingen voorzieningen huisvesting onderwijs
Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting