Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting 

Welke regels gelden voor het aanbesteden van een voorziening huisvesting onderwijs?

Uitgangspunt van de onderwijswetgeving (artikel 103 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 101 lid 1 van de Wet op de Expertisecentra en artikel 76n lid 1. van de Wet op het Voortgezet Onderwijs) is dat het schoolbestuur voor het realiseren van de voorzieningen onderwijshuisvesting opdrachtgever (= bouwheer) is. Het schoolbestuur en het college kunnen op grond van de genoemde artikelen overeenkomen dat niet het bevoegd gezag maar de gemeente bouwheer wordt.

Is het bevoegd gezag bouwheer (dus aanbestedende dienst), dan is het bevoegd gezag gehouden aan het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) resp. op het moment dat het bedrag van de investeringen boven de Europese drempels uitkomen aan de Europese aanbestedingsregels. Deze verplichting is het gevolg van het feit dat het schoolbestuur in de investeringen voor meer dan 50% subsidie ontvangt van zowel het rijk als de gemeente. Om deze reden wordt een opdracht die het schoolbestuur verstrekt aangemerkt als een overheidsopdracht.

Het kan zijn dat de gemeenteraad een eigen, aanvullend, aanbestedingsbeleid heeft vastgesteld. Dit aanbestedingsbeleid is maar zeer beperkt van toepassing voor het bevoegd gezag als opdrachtgever, maar het is wel goed dit als bestuur bij de gemeente te checken.

Bron: VNG (2014)

Gerelateerd