Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs

Kunt u aanspraak maken op het bekostigen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opvang van leerlingen in het kader van 'Passend onderwijs'?

Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Als het kan, het kind naar een reguliere school gaat. Als dat niet kan, naar het speciaal onderwijs.
  • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding);
  2. een aanbod op een andere reguliere school;
  3. een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Meer informatie hieover vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2014)

Gerelateerd