Berekenen gemiddelde schoolgrootte

Wanneer komt een school voor bekostiging in aanmerking? En wat zijn de gevolgen van een daling van het leerlingaantal? Hier vindt u de regeling met een tweetal uitzonderingen én een gemakkelijk model om uw gemiddelde schoolgrootte te berekenen.

Een school komt zonder meer voor bekostiging in aanmerking als haar leerlingenaantal gelijk is aan of boven de opheffingsnorm zit van de gemeente waarin zij gevestigd is. Daalt het leerlingenaantal van een school onder de opheffingsnorm, dan dreigt er nog geen direct gevaar. De bekostiging wordt pas beëindigd als het leerlingenaantal gedurende drie achtereenvolgende schooljaren minder heeft bedragen dan de opheffingsnorm. Deze regel is te vinden in artikel 153 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

De WPO kent een tweetal uitzonderingen op de hierboven genoemde regel inzake beëindiging bekostiging. Een school die op grond van artikel 153 lid 1 WPO geen bekostiging meer zal ontvangen, kan hiervoor in aanmerking blijven komen als;

1. Het de laatste school is van de richting, die voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Het aantal leerlingen moet minimaal 50 zijn.
  • Binnen een straal van 5 kilometer is de school de laatste school van de richting.

2. Een school die gedurende drie achtereenvolgende jaren met hun leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zitten, kan ik aanmerking komen voor bekostiging wanneer de gemiddelde schoolgrootte (artikel 157 WPO):

  • Van alle scholen van het bestuur tenminste 10/6 maal het gewogen gemiddelde van de opheffingsnormen bedraagt van de gemeenten waarin een bestuur scholen heeft.*
  • Minimaal 23 leerlingen bedraagt. 

* Het gewogen gemiddelde wordt vastgesteld door alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen bij elkaar op te tellen en vervolgens de uitkomst te delen door het aantal scholen. De gemiddelde schoolgrootte moet groter of gelijk zijn aan: 10/6 * som van alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen/aantal scholen. Gemiddelde schoolgrootte = aantal leerlingen/aantal scholen.

Met de rekentool in de rechterkolom kunt u de gemiddelde schoolgrootte voor uw schoolbestuur berekenen per schooljaar 2014/2015. Voordat u hiermee aan de slag gaat, raden wij u aan het tabblad Toelichting in het bestand te lezen. Ook vindt u hier het volledige artikel 157: Gemiddelde schoolgrootte; samenwerkingsovereenkomst en artikel 158: Beëindiging bekostiging of nevenvestiging.

Bron: PO-raad (2015)

Gerelateerd