Berekenen huisvestingsbehoefte

Hoe berekent u de ruimtehoefte voor uw school?

Primair onderwijs
De berekening van de huisvestingsbehoefte voor primair onderwijs is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening is door vrijwel alle gemeenten overgenomen. 
Voor een basisschool is het aantal leerlingen en de gewichtensom bepalend voor de huisvestingsbehoefte. De berekening voor de huisvestingsbehoefte wordt uitgevoerd voor elke school met een eigen BRIN-nummer en voor elke nevenvestiging met een eigen vestigingsnummer. Zo'n nevenvestiging wordt voor de ruimtebehoefteberekening beschouwd als een zelfstandige school.

Voortgezet onderwijs
De berekening van de huisvestingsbehoefte voor voortgezet onderwijs is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Deze modelverordening is door vrijwel alle gemeenten overgenomen. 
De modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft in bijlage III deel B de uitgangspunten opgenomen voor het berekenen van de ruimtebehoefte van een middelbare school. In deze berekening wordt onderscheid gemaakt in de ruimtebehoefte lesgebouw (tabel 7.1) en de ruimtebehoefte lokalen bewegingsonderwijs (tabel 7.2). Voortgezet onderwijsbesturen ontvangen in de jaarlijkse rijksvergoeding (lumpsumbekostiging) ook een vergoeding voor beheer, exploitatie en aanpassen van een lokaal bewegingsonderwijs. Een school voor voortgezet onderwijs maakt aanspraak op uitbreiding als de ruimtebehoefte van de school meer is dan 10% van de bestaande capaciteit. Om deze reden moet in het rekenmodel de bestaande bvo handmatig worden ingegeven zodat het verschil tussen de bestaande capaciteit en de ruimtebehoefte kan worden berekend.

Praktijkonderwijs maakt onderdeel uit van het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs kan worden gegeven op een zelfstandige vestiging, een nevenvestiging of onderdeel zijn van een scholengemeenschap. Het Praktijkonderwijs in een zelfstandige vestiging of nevenvestiging maakt geen aanspraak op de vaste voet van 980 m2 of 550 m2 (zie modelverordening bijlage III deel B onder 3.1., tabel 7.1.b). 

Gerelateerd