Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Vrijwel alle maatschappelijke sectoren worden de komende jaren geconfronteerd met de gevolgen van de bevolkingsdaling. Zo ook het onderwijs. Dalende leerlingenaantallen leiden tot krimpende budgetten, dalende werkgelegenheid, kleinere scholen, leegstand van lokalen of zelfs opheffing van scholen. Het is voor schoolbesturen een grote opgave om binnen een bekostigingsstelsel dat is ingericht in tijden van groei, de klappen van krimp op te vangen.

De denkhulp Krimp van PO-Raad is bedoeld als kompas voor schoolbesturen bij het vinden van een passend antwoord op krimp in de eigen lokale situatie. De denkhulp bestaat uit twee delen. In deel 1 zijn de feiten en voor- en nadelen in kaart gebracht. Hiervoor zijn een aantal denksessies gehouden met schoolbestuurders en belangrijke stakeholders. In deel 2 wordt de krimpproblematiek nader geanalyseerd, worden verschillende opties geformuleerd die schoolbesturen kunnen benutten en wordt aangegeven welke processtappen moeten worden gezet bij voorbereiding van deze opties.

Bron: PO-Raad (2013)

Gerelateerd