Flexibiliteit

Wat wordt er verstaan onder technische flexibiliteit en ruimtelijke flexibiliteit? Ten aanzien van de flexibiliteit van gebouwen kunnen twee dimensies worden onderscheiden: ruimtelijke flexibiliteit en technische flexibiliteit. In de download worden beide dimensies nader toegelicht.

Met het begrip ruimtelijke flexibiliteit wordt de flexibiliteit in het gebruik bedoeld, zonder bouwkundige aanpassingen. De technische flexibiliteit van een gebouw geeft aan of het gebouw op de langere termijn aangepast kan worden aan een ander gebruik of uitbreiding, eventueel door bouwkundige aanpassingen.

Flexibiliteit geeft een gebouw veerkracht en aanpassingsvermogen, en daardoor de organisatie zekerheid en continuïteit. Deze zekerheid en continuïteit worden bereikt door het kunnen aanpassen aan onverwachte omstandigheden, veranderende inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Doordat een gebouw geschikt is voor meerdere soorten gebruik is ook het leegstandsrisico beperkter. Flexibiliteit leidt wel tot hogere investeringskosten. Het is dus van belang een goede afweging te maken tussen de mate waarin flexibiliteit een toegevoegde waarde heeft en de extra kosten. Bij multifunctionele accommodaties of Brede scholen wordt vaak bewust gekozen voor extra flexibiliteit. 

Bron: Waarborgfonds Kinderopvang (2005)

Gerelateerd