Haalbaarheidsonderzoek PPS project

Bent u van plan een (groot) publiek-privaat project te initiëren en wilt u de haalbaarheid meten? Om u voor te bereiden op deze beslissing, kunt u een marktconsultatie organiseren. In deze brochure gaat het om een proces van informatie-uitwisseling om te komen tot het vaststellen van de haalbaarheid, of het geven van de beschrijving door publieke partijen van het project en de daaraan voorafgaande contracteringsprocedures.  

Een publieke marktconsultatie is een door een publieke partij georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen project, mede aan de hand waarvan die publieke partij de haalbaarheid van en de randvoorwaarden voor dat project vaststelt, en waarvan de resultaten openbaar zullen worden gemaakt.

Verder wil deze brochure een checklist bieden voor publieke partijen die overwegen een marktconsultatie te organiseren ter voorbereiding op de mogelijke aanbesteding van een groot publiek-privaat project. Een dergelijke lijst kan ook nuttig zijn voor private partijen die overwegen aan een marktconsultatie mee te doen.

Bron: PPSsupport (2005)

Gerelateerd