Handreiking Asbest

Asbest is een onderwerp waar u niet vaak en zeker niet graag mee te maken krijgt. Dat maakt het echter niet minder belangrijk. Het primair onderwijs is sinds 2015 verantwoordelijk voor het integrale onderhoud van het schoolgebouw. Het is daarmee voor alle schoolbesturen extra relevant te weten hoe een eventuele aanpak van asbest in het reguliere onderhoud kan worden meegenomen.

Om incidenten met asbest op scholen te voorkomen is de Rijksoverheid op verzoek van de Tweede Kamer in 2011 gestart met het in kaart brengen van de asbestsituatie in schoolgebouwen. In december 2013 is de Kamer per brief door de staatssecretaris geïnformeerd over de stand van zaken. De meerderheid van de gebouwen is inmiddels op asbest is geïnventariseerd. De praktijk leert dat steeds meer schoolbesturen op dit gebied hun verantwoordelijkheid nemen; veel schoolbesturen hebben inmiddels maatregelen getroffen in de vorm van sanering of een beheersplan. Gesprekken met gemeenten en schoolbesturen tonen echter ook aan dat de aandacht voor asbest in onderwijsgebouwen veelal nog niet is gestructureerd.

Om scholen en gemeenten in staat te stellen asbest in onderwijsgebouwen gestructureerd aan te pakken hebben de VNG, de PO-Raad en de VO-raad door Ruimte-OK een gezamenlijke Handreiking Asbest laten opstellen. 

De inhoud van de handreiking kent een duidelijke opsplitsing in drie delen. Het eerste gaat in op de feitelijke informatie en voor handen zijnde wet- en regelgeving. Dit deel heeft met name betrekking op de verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Het tweede deel speelt in op de praktische toepassing van de wetgeving. Hierin ligt een koppeling met de dagelijkse praktijk en veel gestelde vragen. Het derde deel omvat bijlagen en verwijzingen naar te downloaden informatie ten behoeve van verdere inhoudelijke verdieping en hulpmiddelen die direct kunnen worden gebruikt.

Gerelateerd