Kwaliteitscriteria Duurzaamheid (toekomstbestendigheid) - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom duurzaamheid van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste energie- en milieuprestaties en flexibiliteit?  

D10. Energie
energievraag, energieopwekking, isolatiewaarde gebouwschil, warmteterugwinning, kierdichting, luchtdichtheid

a. Scholen worden zoveel mogelijk gebouwd in twee (< 5.000 m2 BVO) drie (> 5.000 m2 BVO) bouwlagen, maximaal vier
b. Gebouw heeft een energieprestatie welke voldoet aan ambitie PvE Frisse Scholen Klasse B
c. Opwekking van duurzame energie op locatie voldoet aan ambitie conform PvE Frisse Scholen Klasse B
d. Energiebeheer voldoet aan PvE Frisse Scholen Klasse B
e. Verlichting in onderwijsruimten is te schakelen/regelen conform PvE Frisse Scholen Klasse B
f. Gebouw is uitgerust met gebouwbeheersysteem dat zonder al te veel kennis van zaken bedienbaar is
g. Verwarmingssysteem heeft aanvoertemperatuur van maximaal 50C
h. Uitgangspunt: actieve koeling is niet noodzakelijk
i. Ventilatiesysteem is geregeld op basis van CO2 concentratie/sensoren
j. GPR gebouw score is voor ‘energieprestatie’ minimaal een 8
k. Gebouw is uitgerust met systeem voor energiemonitoring (bij voorkeur op afstand afleesbaar)
l. Gebouw is uitgerust met tussenmeters voor verschillende gebouwdelen/functies
m. Prestatieborging van installaties (incl. afhandeling storingen) is contractueel geregeld

*) indien bestaande bouw:
n. Gebouw is voorzien van Energielabel dat voldoet aan PvE Frisse Scholen Klasse B
o. Thermische isolatiewaarde gebouwschil voldoet aan PvE Frisse Scholen Klasse B
p. Gebouw is voorzien van energie-efficiënte ventilatiesystemen conform PvE Frisse Scholen Klasse C
q. Gebouw is voorzien van energie-efficiënte verwarmingssystemen conform PvE Frisse Scholen Klasse C
r. Gebouw is voorzien van energie-efficiënte (passieve) koeling conform PvE Frisse Scholen Klasse C
s. Gebouw is voorzien van energie-efficiënte verlichting conform PvE Frisse Scholen Klasse B

*) Specifieke additionele kwaliteitscriteria indien nieuwbouw:
Vanaf 2020 dient alle nieuwbouw (conform EPBD/energieakkoord) Bijna Energieneutraal (BENG) te zijn.

  • Energiebehoefte van het gebouw is maximaal 50 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Primair energiegebruik (o.a. verwarming, ventilatie, verlichting) is maximaal 60 kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Aandeel hernieuwbare energie is 50%

D11. Flexibiliteit
draagstructuur flexibiliteit, paneelwanden, installaties, draagstructuur, scheiding casco- gevel- afbouw

a. Gebouw biedt ruimte aan verschillende werkvormen en (wisselende) groepsgroottes
b. In gebouw zijn zoveel mogelijk niet dragende binnenwanden toegepast (scheiding drager en inbouw)
c. Gebouwindeling maakt het mogelijk om onderwijsruimten samen te voegen (25 m2 panelenwand per 5.000 m2)
d. Situering trappen is niet belemmerend voor indelingsflexibiliteit en medegebruik

*) Specifieke additionele kwaliteitscriteria indien nieuwbouw:
Overweging bij toekomstige groei en/of krimp van leerlingaantallen:

  • Gebouw is zo ontworpen (op het terrein) dat uitbreiding met 10 of 25% in de toekomst mogelijk is
  • Gebouw is ontworpen op vast stramien, bij voorkeur op een veelvoud van 3,6 x 3,6 meter
  • Gebouw is zo ontworpen dat gebouw te ‘verkavelen’ is (verhuur afzonderlijke gebouwdelen)
  • Gebouw heeft vrije overspanning van >7,5 m (i.v.m. vrije indeelbaarheid)
  • Installatietechnische voorzieningen zijn met oog op flexibiliteit tegen ‘redelijke’ investeringen aan te passen

D12. Milieu
milieubelasting, trias energetica, duurzaamheidsambitie, warmte koude opslag, groendaken, zonnecollectoren

a. Materiaalgebruik is beperkt door compacte bouw (beperkte buitengevels/leidinglengtes)
b. Gebouw kent gescheiden inzameling en afvoer van afvalstoffen
c. Hoeveelheid van het terrein af te voeren (regen)water is beperkt (verwerking op locatie)
d. GPR gebouw score is nergens lager dan 6
e. Urinoirs zijn voorzien van sensoren (automatische doorspoeling)
f. Wasbakken t.b.v. leerlingtoiletten zijn voorzien van drukknopkraan met instelbare stroomtijd: onder elke wasbak bevindt zich een ballofix in de waterleiding

Gerelateerd