Kwaliteitscriteria Gebruikersgroepen - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom gebruikersgroepen en gebruikstijden van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste toegankelijkheid en multifunctionaliteit?    

C6. toegankelijkheid
gebouwbeheer, intercom, toegangsdeuren, afsluitbaarheid, bergruimten derden, openingstijden (gebruik na schooltijd)

a. Alle verdiepingen zijn eenvoudig bereikbaar voor rolstoelgebruikers (aanwezigheid lift)
b. Bezoekersentree is voorzien van elektrische deuropener
c. Entreedeuren (met drangers) kunnen door kinderen zelfstandig worden geopend
d. Bedieningsknoppen (sluitwerk en apparaten) bevinden zich op een hoogte tussen de 900 en 1200 mm
e. Toegangsruimte(n) rondom entree, lift, miva, groepsruimten hebben voldoende manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers
f. Bezoekersentree is (vanuit oogpunt veiligheid) voorzien van videofoon/ intercom
g. Niveauverschillen mogen geen belemmering opleveren voor rolstoelgebruikers/ slechtzienden
h. Netto breedte van verkeersruimte voor loopverkeer, exclusief garderobe/ werkplekken, is tenminste 1.80 m
i. Per bouwlaag voorzien in verhuisramen in gevel, zodat vrije doorgang kan worden gecreëerd van min. 2,4 x 1,8 m
j. In aanduiding van ruimten is rekening gehouden met bereikbaarheid van BHV-materialen en inzet hulpdiensten
k. Toiletruimten voor rolstoelgebruikers zijn drempelvrij te bereiken

*Additioneel indien speciaal onderwijs
Gebouwen die conform wetgeving ruimte dienen te bieden aan Passend Onderwijs kennen aanvullende kwaliteitscriteria. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage F.

C7. multifunctionaliteit
compartimentering, opdeelbaarheid, medegebruik, openingstijden

a. Gebouw faciliteert samenwerking door waar kan uit te gaan van (mogelijk) dubbel ruimtegebruik
b. Gebouw kent een compartimentering die multifunctioneel gebruik/ medegebruik mogelijk maakt
c. Compartimentering brandveiligheid valt (zo veel als mogelijk) samen met gebruikscompartimentering
d. Gebouw kent dusdanige compartimentering dat er geen brandmeldinstallatie met volledige bewaking nodig is
e. Compartimentering installaties (o.a. alarmsysteem, verwarming en verlichting) staan multifunctioneel gebruik niet in de weg

*bij Medegebruik / Multifunctioneel gebruik):
Overweging bij gewenste multifunctionaliteit (langere openingstijden, buurtfunctie, intensief gebruik) > Zie C12
• Gebouw is zo ontworpen dat gebouw te ‘herverkavelen’ is (verhuur afzonderlijke gebouwdelen)
• Vloerafwerking multifunctioneel te gebruiken ruimten is afgestemd op ‘intensief’ gebruik
• Sleutelplan dient rekening te houden met het medegebruik van ruimten
• Ruimten die voor medegebruik open staan, liggen dicht bij een entree en zijn afzonderlijk afsluitbaar
• ‘Centraal deel’ van het gebouw is geschikt voor het houden van bijzondere evenementen buiten schooltijd
• Vloerbelasting van dit ‘centrale deel’ wordt gedimensioneerd op 5 kN/m2
• ‘Centraal deel’ is omwille van multifunctionaliteit toegerust met twee afz. afsluitbare bergruimtes van 12 m2
• ‘Centraal deel’ is als compartiment afsluitbaar en daardoor afzonderlijk te verhuren voor medegebruik

Aandachtspunt
Gebouwen die worden gebruikt voor meerdere doeleinden dan het onderwijs kennen doorgaans een andere bekostiging, ruimtebehoefte en exploitatie dan die voor (de beschikbare m2 vanuit) het onderwijs. Voor multifunctionaliteit lees gebruik voor meerdere doeleinden gelden de additionele kwaliteitscritria. Deze kwaliteitscriteria zijn dus niet van toepassing bij een solitaire onderwijsvoorziening. De additionele kwaliteitscriteria zijn sterk gerelateerd aan het gewenste publieke karakter (onderwijsgebouw is juridisch gezien geen openbaar gebouw) en het aantal verschillende gebruikers. De aanwezigheid van een eigen entree en eigen bergruimte zijn sterk bepalend voor de verhuurbaarheid en geschiktheid van de multifunctionele ruimte. Daarnaast leert praktijk dat een fysiotherapeut, of muziekvereniging meer bergruimte nodig heeft dan een logopedist. Per situatie dient dan ook te worden bekeken hoe een exacte omvang/ aantal voor deze zaken kan worden bepaald.

Gerelateerd