Onderwijshuisvesting en Justitiële Jeugdinrichtingen

Wie is verantwoordelijk voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting die is ondergebracht bij een justitiële jeugdinrichting?

Justitiële jeugdinrichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Bij justitiële jeugdinrichtingen wordt in de ‘Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen’ onderscheid gemaakt in:

- door de Minister aangewezen particuliere justitiële jeugdinrichtingen, dit zijn rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid met als doelstelling opvang en behandeling van jeugdigen en
- justitiële jeugdinrichtingen (rijksinrichtingen), waarvan de verantwoordelijkheid berust bij de Minister.

Het is mogelijk dat aan deze jeugdinrichtingen een onderwijsvoorziening wordt verbonden. Het onderwijs dat in een justitiële jeugdinrichting wordt verzorgd valt onder de Wet op de Expertisecentra. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs van de aan de instelling verbonden onderwijsvoorziening.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd