Onderwijs(huisvesting) voor asielzoekers

Wie betaalt de kosten van het realiseren van een onderwijsvoorziening voor het huisvesten van asielzoekers?

Met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is ook de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair onderwijs voor asielzoekers overgedragen aan de gemeente. Voor de bekostiging van onderwijshuisvesting voor asielzoekers moet een onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe voorzieningen:
- De vergoedingen voor voorzieningen die voor 1 januari 1997 zijn gerealiseerd met beschikkingen van het Ministerie van OCW maken deel uit van het bedrag dat is gedecentraliseerd via het Gemeentefonds. Gemeenten moeten de stichtingskosten voor deze voorzieningen opbrengen uit de uitkering uit het Gemeentefonds.
- Voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting, noodzakelijk voor asielzoekers die basisonderwijs volgen, kan de gemeente een vergoeding van de investeringskosten aanvragen bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Procedure voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de voorzieningen huisvesting onderwijs op hun grondgebied. De basisschool waar onderwijs voor asielzoekers wordt verzorgd, kan op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente bepaalde huisvestingsvoorzieningen aanvragen voor asielzoekers die basisonderwijs volgen. De gemeente zal de aanvraag toetsen aan haar verordening en, indien wordt voldaan aan de criteria van de verordening, vervolgens de aangevraagde, of een andere beschikbare voorziening toekennen.

Bekostiging voorziening huisvesting onderwijs tbv asielzoekers.

De gemeente kan voor de toegekende voorzieningen een vergoeding van de kosten vragen bij het COA. De gemeente moet hiertoe een verzoek indienen bij het COA. De uitkering zal bestaan uit:

- een bijdrage in de investerings- dan wel huurlasten ten behoeve van de voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen;
- een bijdrage in de kosten van eerste inrichting, onderwijsleerpakket en meubilair;
- een bijdrage in de kosten van de stichting en materiële instandhouding van de gymnastiekaccommodatie ten behoeve van het primair onderwijs;
- een bijdrage in de onroerendezaakbelasting;
- een bijdrage in de kosten van de verzekering van de roerende en onroerende zaken. De verzekering bestaat uit een brandverzekering, een uitgebreide gevarenverzekering, een glasverzekering, een verzekering tegen risico van buitenvandalisme en een verzekering voor eigengebrek.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

De aanspraak van gemeenten op het COA is opgenomen in het Faciliteitenbesluit opvangcentra aangepast. Aan het faciliteitenbesluit is een ministeriële regeling (Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers; de OHBA-regeling) gekoppeld. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de hoogte van de vergoeding van het COA aan de gemeente wordt bepaald.

Omvang van de toe te kennen voorziening

De omvang van de toekenning wordt bepaald conform de formule die is opgenomen in bijlage III, deel B, onder paragraaf 1.1 van de verordening (de ruimtebehoefte formule). In de situatie dat de opvang van de leerlingen uit asielzoekerscentra plaatsvindt op een bestaande basisschool gelden voor het vaststellen van de omvang van de toe te kennen voorziening de criteria van ‘uitbreiding’. Wordt voor het huisvesten van deze leerlingen een afzonderlijk schoolgebouw geplaatst, dan bestaat de keuze tussen het hanteren van de criteria die gelden voor nieuwbouw of de criteria die gelden voor uitbreiding. Afhankelijk van de omstandigheden gaat echter de voorkeur uit naar een zelfstandige voorziening, ook als de leerlingen op de bestaande basisschool worden ingeschreven.

Door aan te sluiten bij de criteria van de (model-) verordening voorzieningen huisvesting onderwijs maakt de gemeente, voor het bekostigen van de voorziening huisvesting onderwijs, op gelijke wijze aanspraak op de vergoeding van het COA, als het schoolbestuur aanspraak maakt op een vergoeding van de gemeente. Van belang is dat voorafgaande aan het realiseren van de voorziening de afspraken tussen gemeente en COA schriftelijk worden vastgelegd.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd
Onderwerpen