Subsidietitel investeringen onderwijshuisvesting

Is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing op de verordening 'Voorzieningen huisvesting onderwijs'?

De voorzieningen onderwijshuisvesting die zijn opgenomen op het programma voorzieningen huisvesting onderwijs zijn een bundel van beschikkingen, die voldoen aan de definitie van subsidie in artikel 421 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast ontvangt ieder bevoegd gezag op de ingediende aanvraag een beschikking.

Bekostiging en subsidie

Het beschikbaar stellen van een vergoeding door de gemeente aan het schoolbestuur voor het bekostigen van de investeringen voorzieningen onderwijshuisvesting is zodoende te kwalificeren als een subsidie. Om deze reden is Titel 4.2 (subsidies) op het beschikbaar stellen van de vergoeding van toepassing. Op grond van de artikelen 4:37 en volgende kunnen aan een subsidieverlening door de subsidieverstrekker verplichtingen voor de ontvanger worden verbonden. In artikel 4:37 is een aantal standaardverplichtingen neergelegd die vooral te maken hebben met rapportages aan de subsidieverstrekker. Daarnaast kunnen op grond van artikel 4:38 nog andere verplichtingen worden opgelegd, die strekken ter verwezenlijking van het doel van de subsidie. Dit moet bij of krachtens de subsidieverordening gebeuren. Bij de voorzieningen huisvesting onderwijs biedt de modelverordening hiervoor de basis. Bij het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs is het doel (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud et cetera. Het gaat dus niet om datgene dat in het gebouw gebeurt, maar om het gebouw zelf. Daarbij komt dat de school op grond van de wet een aanbestedende dienst is en (deels) overheidstaken uitvoert. De verplichting om het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te volgen bij kosten onder het drempelbedrag strekt daardoor tot verwezenlijking van het doel bij de subsidie.

Onderscheid bekostiging normbedragen of feitelijke kosten

De modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs maakt een onderscheid tussen voorzieningen die worden bekostigd op basis van normbedragen en voorzieningen die worden bekostigd op basis van feitelijke kosten (artikel 4 van de modelverordening). Als de gemeente wil dat het schoolbestuur bij investeringen onder de Europese drempels een nationale of onderhandse aanbestedingsprocedure wordt gevolgd conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, dan kan de gemeente dit als verplichting aan de subsidie verbinden.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd