Lokale context

Trends en ontwikkelingen op lokaal niveau zijn bepalend voor de vraag naar onderwijs en kinderopvang. Hoe krijg je grip op ontwikkelingen naar de toekomst toe?

Het gebruik van onderwijs- en kinderopvanggebouwen is in de afgelopen decennia drastisch veranderd. De populatie van 0-18 jaar krimpt en wordt heterogener. De behoefte om voorzieningen in samenhang te bekijken groeit en de maatschappelijke vraag naar dagarrangementen stijgt. (Ver)bouwen vraagt daarom om een blik op de toekomst.

Aan de slag
 • Benoem trends, kansen en ontwikkelingen in gemeente
 • Breng accommodatie-, cultuur-, grond- en jeugdbeleid in kaart
 • Breng activiteitenbehoefte in beeld (voorzieningenniveau, krimp)
 • Breng zorgbehoefte in beeld (passend onderwijs, CJG)
 • Breng visie op onderwijs in beeld (pedagogisch, leerontwikkeling)
 • Breng visie op schooltijden in beeld (arbeidsmarkt, dagarrangementen)
Wist u dat
 • Inwonersaantal daalt komende dertig jaar in 40% gemeenten
 • Capaciteit BSO is in afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd
 • Aantal scholen dat overweegt andere (school)tijden in te voeren groeit
 • Onderwijs, opvang, zorg, sport, cultuur lopen steeds meer in elkaar over
 • Aantal kinderen met beperking dat naar ‘gewone’ school gaat neemt toe
 • Jeugdzorg en onderwijs komen dichter bij elkaar
Kennisitems
In beeld - Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Veelgestelde vraag: Ruimteprofiel VMBO school
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Handreiking Samen sterker bij leerlingendaling
Leerlingendaling.nl
Routekaart Gebruikersparticipatie
Denkhulp Krimp voor schoolbesturen
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Fasering bouwproject
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen
Onderwijsatlas primair onderwijs
Betrokken partijen bouwproject
Gemeentelijke ontvangsten/uitgaven onderwijshuisvesting
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Maak gebruik van bestaande data zoals verspreid via www.onderwijsincijfers.nl Tip van Ruimte-OK
 • Onderwijshuisvesting is geen blauwdruk, maar lokaal maatwerk. Ed Peters, expert bij Ruimte-OK
 • Verbindt algemene kennis en inzicht met de lokale context om tot betere oplossingen te komen Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK