Opdrachtgeverschap

Op welke manier wilt u invulling geven aan uw rol als opdrachtgever? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?

Professionalisering is in de komende jaren dé uitdaging bij huisvestingsvraagstukken in onderwijs en kinderopvang. Goed opdrachtgeverschap is essentieel bij de realisatie van projecten, maar wordt in de praktijk nog vaak onderschat. Of u nu alle kennis 'in huis' wilt ontwikkelen, volledig ontzorgd wilt worden of iets ertussen in, ‘competent opdrachtgeverschap’ is hoe dan ook van belang.

Aan de slag
 • Verkrijg inzicht in benodigde vaardigheden om het opdrachtgeverschap goed in te vullen
 • Breng in kaart wie verantwoordelijk is voor te nemen beslissingen
 • Bepaal rol gemeente: sturend, voorwaardenscheppend of ruimtegevend?
 • Bepaal rol bij ontwikkeling, ontwerp en beheer (eigenaar, huurder, medegebruiker)
 • Bepaal gewenste invloed op ontwerpbegeleiding en besluitvormingsproces
 • Inventariseer aanwezige doorzettingsvermogen, capaciteit en bereidheid risico’s te nemen
Wist u dat
 • Gemeenten hebben een zorgplicht voor onderwijshuisvesting
 • Bij huisvestingsopgave kunnen soms vier wethouders betrokken zijn (onderwijs, vastgoed, financiën en duurzaamheid)
 • Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor realisatie, beheer en onderhoud
 • Schoolbesturen vervullen feitelijk rol van opdrachtgever (bouwheer)
 • Bouwen is voor veel schoolbesturen een eenmalige gebeurtenis
 • U kunt uw competenties als opdrachtgever testen met de zelfevaluatie 'competent opdrachtgever'
Kennisitems
Veelgestelde vraag: Ruimteprofiel VMBO school
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Handreiking Samen sterker bij leerlingendaling
Routekaart Gebruikersparticipatie
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Bekostigingsstelsel primair en voortgezet speciaal onderwijs 2016
Brochure Competent Opdrachtgever
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Bekostigingsplafond
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Bouwheerschap
Spoedprocedure nieuwbouw/renovatie onderwijshuisvesting
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen
Wegwijzer 'Naar een duurzame school'
Betrokken partijen bouwproject
Aanbesteden investeringen onderwijshuisvesting
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Ga op zoek naar kennis, uw opgave is niet nieuw Tip van Ruimte-OK
 • Laat één partij de regie voeren Tip van Ruimte-OK
 • Richt vooraf in elke fase goed opdrachtgeverschap in, als sleutel om te komen tot goed resultaat Rob Vastbinder, expert bij Ruimte-OK
 • Succesfactor: Opdrachtgever die weet wat hij wil Tip van Ruimte-OK