Procesinriching

Hoe zorg je voor een optimaal planproces bij huisvestingsprojecten? Wie zitten er vanuit welke rol en verantwoordelijkheid in het projectteam?

Een bouw of verbouwproces loopt in de praktijk toch altijd even net iets anders dan vooraf gedacht. Hoe kun je je toch goed voorbereiden om gedurende het proces niet onnodig voor verrassingen komen te staan? Hoe hou je grip op indicatoren als kwaliteit, budget en tijd?

Aan de slag
 • Hou communicatielijnen kort (en zorg voor mandaat!)
 • Maak afspraken over rollen en bevoegdheden
 • Definieer vroegtijdig uitgangspunten voor budget, projectomvang, deadlines, informatiestromen en gewenste kwaliteit (PvE)
 • Breng mogelijke afwegingen en (financiële) consequenties in beeld
 • Ruim tijd in voor communicatie en politieke besluitvorming
 • Een plan is een handleiding waar van afgeweken mag worden
Wist u dat
 • Bouwen is voor veel organisaties in het onderwijs en de kinderopvang een eenmalige gebeurtenis
 • Goede voorbereiding voorkomt haastig werken en herstelkosten
 • Bij een project zitten al snel 40 (mede)beslissers aan tafel
 • Bouwproces van een school duurt gemiddeld zeven jaar
 • Enthousiasme werkt in de praktijk beter dan een stapel papier
 • Onderwijs, opvang en verenigingsleven kennen ieder hun eigen dynamiek
Kennisitems
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Richtlijn Gezonde Architectenselecties
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Routekaart Gebruikersparticipatie
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Fasering bouwproject
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Model uitvraag outputspecificatie
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen VO (RPO)
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Haalbaarheidsonderzoek PPS project
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen
Vakantieprotocol Energie
Betrokken partijen bouwproject
Naar een duurzame school - een stappenplan