Projectambities (PvE)

Projectambities en gewenste gebouwprestaties worden bepaald in het Programma van Eisen (PvE) of Uitvraag aan marktpartijen. Hoe specifiek wilt u uw ambities omschrijven?

Huisvesting van onderwijs en kinderopvang is niet langer een kwantitatief maar een kwalitatief vraagstuk. Een goed PvE vormt een vertaalslag van de visie op huisvesting en organisatie.
Let op: gebouwprestaties laten zich op papier vaak beter vastleggen dan dat deze zich laten bewijzen in de praktijk. Daarnaast leidt een PvE dat niet past bij het budget tot een financieel onhaalbaar ontwerp.

Aan de slag
 • Definieer duidelijke procedurele, kwalitatieve en financiële kaders
 • Stel ambitie voorop. Wat wil je realiseren, waarom vind je dat belangrijk en wat wil je dat de gebruikers straks gaan ervaren?
 • Maak gebruik van het Kwaliteitskader Huisvesting voor formuleren van architectonische, functionele en technische prestaties in PvE
 • Laat opgesteld PvE vooraf financieel toetsen
 • Benoem meetmethodiek duurzaamheid
 • Borg prestatieafspraken in contracten
Wist u dat
 • Keuzes die worden gemaakt bij totstandkoming van een PvE zijn van grote invloed op het uiteindelijke kostenplaatje
 • Een goed PvE is nog geen garantie voor goed gebouw
 • De bouwwereld denkt en werkt steeds meer vanuit prestatie-eisen
 • Nieuwe technieken maken gebouwprestaties eenvoudig en continue meetbaar
 • Meetresultaten kunnen helpen in bewustwordingsproces gebruikers
 • Huidige inspectiemethodes zijn vooral gericht op technisch beheer
Kennisitems
Brochure Scholenbouw
VO-signaal - De rol van de mr in het bouwproces
Routekaart Gebruikersparticipatie
Normbedragen voorzieningen huisvesting onderwijs
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Frisse Scholen Toets
Fasering bouwproject
Kosten inhuur derden vergoed door gemeente
Bekostiging voorzieningen voor passend onderwijs
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Wegwijzer 'Naar een duurzame school'