Programma kennisdag 2019

Tijdens de 6e Kennisdag 'Grip op Kwaliteit', op 16 april in Utrecht, is het mogelijk om uw eigen programma samen te stellen. Er zijn drie kennisrondes waarin u een kennissessie kunt volgen. Tussendoor kunt u vakgenoten ontmoeten of vragen stellen aan de helpdesk.

Programma Kennisdag
12.30 - 13.15: Binnenkomst, registratie, lunch & opening
13.15 - 14.00: Kennisronde 1
14.15 - 15.00: Kennisronde 2
15.00 - 15.45: Pauze
15.45 - 16.30: Kennisronde 3
16.30 - 17.30: Afsluiting

Hieronder vindt u alle programma-onderdelen. Bekijkt u liever het programma specifiek voor uw sector? Klik dan op uw sector.

Kinderopvang                   Onderwijs                  Gemeente  

Kennisronde 1

Mini IKC-Cursus - Organiseren & financieren van huisvesting kindcentra
Expert Ruimte-OK - Jan Schraven

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan? Bent u op zoek naar praktische tips en oplossingen? Kom dan naar de mini IKC-cursus!
Kennissessie voor O & KO & G

Alternatief financieren, Wat zijn de mogelijkheden? -  Praktijkcase 
Kinderopvang Spelen Buitenshuis & Qredits

Steeds vaker worden financieringen niet meer via de reguliere banken verkregen, maar via alternatieve financiers. Kinderopvang Spelen Buitenshuis heeft financiering verkregen via Qredits. In deze sessie neemt de ondernemer samen met de financier u mee in dit traject. Hoe verloopt het proces van aanvraag tot verkrijging financiering? 
Kennissessie voor KO

Vervoer in de Kinderopvang – Hoe organiseren we dat?
BOinK

Kinderen worden regelmatig van de BSO naar school of sportverenigingen gebracht. Maar hoe organiseren we veilig, praktisch en financieel haalbaar vervoer van de kinderen? Gjalt Jellesma (BOinK) gaat met u het gesprek aan.
Kennissessie voor KO & G

Energiebesparen voor Scholen
Energiebespaarder Ruimte-OK
 

Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt u actief bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen. Dit levert een lagere energierekening op! In deze sessie laten we zien welke stappen u al kunt nemen, welke informatie u daarvoor zelf nodig heeft en laten u zien hoe u direct aan de slag kan. Een praktische, inspirerende sessie!
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie 

Inzet energiemonitoring bij terugdringen gasverbruik
Omgevingsdienst IJmond en Stichting Tabijn

Naast plannen voor nieuwbouw is het ook belangrijk te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen in gebouwen zonder direct ingrijpend hoeven te renoveren. De praktijk laat zien dat schoolbesturen veel kunnen besparen door o.a. kritisch naar de regeling(en) van hun warmtevoorziening en isolatie van leidingen te kijken. 
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie 

Als klein schoolbestuur verduurzamen: Het kan!
Katholieke Basisschool de Beiaard

Een veelgehoord argument is dat grotere schoolbesturen makkelijker kunnen verduurzamen, omdat deze de mogelijkheid hebben om kaststromen te bundelen. Toch zijn er ook goede voorbeelden van kleine schoolbesturen, waar het gelukt is om zonder hulp van gemeente het gebouw succesvol te verduurzamen. De katholieke basisschool de Beiaard is zo’n voorbeeld. In deze sessie geeft de directeur een toelichting!
Kennissessie voor O & G

Duurzaam bouwen met integraal denkend Bouwteam: praktijkcasus IKC Uden
Stichting SAAM Scholen

In Uden heeft het schoolbestuur in een bouwteam ervaringen opgedaan met de bouw van een duurzaam IKC. Waarom is voor deze vorm gekozen en wat zijn de daarmee opgedane lessen. Wat werkt en wat werkt niet. In deze werktafel geeft het bestuur uitleg over de wijze waarop zij hun rol als opdrachtgever zien en invulling geven. 
Kennissessie voor KO & O & G

Bekijk hier de presentatie

Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij
Gemeente Utrecht i.s.m. schoolbesturen

Utrecht heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het stimuleren van energiebesparing is hierbij specifiek benoemd als doel. Scholen hebben daarbij een voorbeeldrol in de wijk en kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van draagvlak voor de energietransitie en de uitfasering voor aardgas. Een verkennend onderzoek probeert hier concreet invulling aan te geven. Hoe worden de scholen hierin meegenomen, wanneer worden de uitkomsten verwacht en hoe worden ze gedeeld?  
Kennissessie O & G

Bekijk hier de presentatie

Van investeringsgericht naar een exploitatiegericht IHP: praktijkcasus Venlo
Gemeente Venlo & Stichting Fortior

Het realiseren van goede schoolgebouwen wordt een steeds grotere uitdaging. De gemeente Venlo en de Venlose schoolbesturen hebben in het nieuwe IHP de beschikbare geldstromen voor onderwijshuisvesting met elkaar gecombineerd. Dit vanuit een focus op levensduurkosten (TCO) en levensduurverlengende renovaties. Is deze aanpak ook voor andere gemeenten en schoolbesturen een oplossing?
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie

 

Flexibel en Circulair bouwen voor eigentijds onderwijs  
Basisschool Klein Amsterdam & Gemeente Amsterdam

Hoe ontwerp je een tijdelijk gebouw dat de reguliere unit-bouw overstijgt en ook geschikt is voor de 21ste eeuw? Basisschool Klein Amsterdam is de komende 6 jaar gevestigd in een nieuwe circulaire en verplaatsbare basisschool. De locatie is echter pas over zes jaar beschikbaar. In de tussentijd moet er nog ‘gehopt’ worden tussen tijdelijke kavels. De school heeft daarom tijdelijke huisvesting ontworpen opgebouwd uit circulair geproduceerde, verplaatsbare houten modules.
Kennissessie O & G

Onderwijs van de toekomst huisvesten
Stichting Voila & Arcadis

Onderwijs is dynamisch, dat geldt ook voor de huisvesting, onderwijsvormen en samenwerking met derden. In deze sessie nemen we jullie mee naar waar het onderwijs vandaan komt, hoe we er nu voor staan en welk onderwijs we in de toekomst gaan huisvesten. Welke onderwijsvormen en welke vorm van huisvesting komen we in de toekomst tegen? Én wat zijn de consequenties voor onze manier van kijken en werken? We dagen jullie uit met ons in gesprek te gaan!
Kennissessie O & G

BENG – Wat zijn de consequenties voor scholenbouw?
RVO

Het bouwbesluit 2020; wat kunnen wij van deze aanpassing in wetgeving gaan verwachten? Is het ontwerpen vanuit BENG-eisen nog relevant nu Aardgasvrij, Circulair en Energieneutraal bouwen straks de norm wordt voor de bouw van scholen. In deze informatieve sessie krijgt u uitleg over de ontwikkelingen van wetgeving.
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie

Kennisronde 2

Interactieve sessie: Vragen & oplossingen IKK
Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit de Wet IKK voor de inrichting van mijn organisatie, de groepen en de huisvesting? Hoe past u de aangepaste beroepskracht-kindratio (BKR) zo toe, dat dit goed binnen de bedrijfsvoering past? En wat zijn de gevolgen voor mijn begroting en hoe pas ik daar mijn uurprijs op aan? Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve manier met actuele onderwerpen uit de sector aan de slag.
Kennissessie KO

Informatieplicht 
feiten & tips!

Op 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht in werking. Dit is een wetswijziging die een deel van de scholen en kinderopvangorganisaties verplicht hun energieverbruik te melden en daarbij aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Tijdens deze sessie beantwoorden we uw vragen & geven we tips om met energiebesparing aan de slag te gaan! 
Kennissessie voor KO, O & G

De succes- en faalfactoren van IKC exploitatie voor de korte en langere termijn
Ed Buitenhek

Welke financiële, organisatorische en inhoudelijke afwegingen moeten onderwijs, kinderopvang en gemeente maken bij het investeren in IKC ontwikkeling. Het 'goede gevoel' van samenwerking vs. de realistische randvoorwaarden voor een gezonde exploitatie. Deze kennissessie geeft inzicht in de succes- en faalfactoren voor een solide exploitatiebasis op korte en langere termijn.
Kennissessie KO & O & G

Bekijk hier de presentatie

SPO Utrecht: Op weg naar een energieneutrale school
SPO Utrecht

Utrecht heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in de wijk en kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van draagvlak voor de energietransitie en uitfasering van aardgas. Vanuit haar voorbeeldrol wil schoolbestuur SPO Utrecht werken aan de realisatie van Energieneutrale scholen. Hoe pak je dat organisatorisch en financieel aan? Hoe kom je tot een businesscase op basis waarvan het verantwoord is om te investeren?
Kennissessie O & G

Bekijk hier de presentatie

Gezonde klaslokalen en de prestaties van leerlingen
Universiteit Maastricht

Onderzoek wijst uit dat het binnenklimaat van grote invloed is op fysieke en mentale gezondheid. Leerlingen zijn uitermate kwetsbaar tijdens hun ontwikkeling en brengen lange aaneengesloten periodes in een zelfde ruimte door. De Universiteit Maastricht onderzoekt momenteel de relatie tussen het binnenklimaat en cognitieve prestaties van leerlingen op meer dan 25 basisscholen: Wat kunnen ze u al zeggen over de kwaliteit van klaslokalen en de te verwachten resultaten?
Kennissessie voor O & G

‘MFA’s in de praktijk’ 
Gemeente Utrecht

Hoe krijgen opgedane ervaringen in de exploitatie en beheer van MFA’s een vertaalslag naar de gebouwen van nu? Hoe kom je tot een optimaal gebouwbeheer met meerdere partners/ functies? Wat is de rol van gebruikers en de gebouweigenaar? Utrecht heeft al vele stappen gezet. In deze sessie deelt gemeente Utrecht haar ervaringen.

Bekijk hier de presentatie

Naar een Duurzaam IHP - Hoe borg je dat?
Ruimte-OK i.s.m. PentaRho

Steeds meer gemeenten willen werk maken van een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan. Maar hoe doe je dat? In deze interactieve deelsessie worden tussentijdse resultaten getoond van het onderzoek naar de stand van het land op het gebied van duurzame IHP’s. Centraal staat daarbij de vraag naar de wijze waarop duurzaamheidsambities een plek krijgen in het IHP.
Kennissessie voor G

Bekijk hier de presentatie

Basisschool de Leister Igge na renovatie aardgasvrij, fris en toekomstbestendig.
Gemeente Smallingerland en schoolbestuur PCBO

Hoe renoveer je een basisschool in 6 weken tijd tot een integraal kindcentrum zonder concessies te doen aan ambities ten aanzien van functionaliteit, architectuur en duurzaamheid? En hoe kom je daarbij tot een sluitende businesscase die op gezamenlijke steun van schoolbestuur en gemeente kan rekenen? In deze informatieve kennissessie delen gemeente en schoolbestuur hun eerste ervaringen.
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie

Tool: Beslisboom verduurzaming scholen geactualiseerd
ASG Almere i.s.m. RVO  

De ontwikkelde ‘Beslisboom verduurzaming scholen geeft schoolbesturen en gemeenten inzicht in benodigde investeringen voor de verduurzaming van scholen. De geactualiseerde versie van de tool houdt rekening met de ambities in het Klimaatakkoord, toekomstige warmtevisies per wijk en de nieuwe erkende maatregellijsten. In deze sessie bespreekt de Almeerse Scholen Groep hoe deze de beslisboom heeft gebruikt voor een integrale verduurzaming van de vastgoedportefeuille.
Kennissessie O & G

Businesscase – Zonnestroom als startpunt voor verduurzaming
Stichting de Schooldakrevolutie

Om ieder Nederlands schooldak te voorzien van zonnepanelen is een omslag in het denken nodig. Om te beginnen moet duurzame energie de normaalste zaak van de wereld worden. Zonnestroom kan daarbij het startpunt vormen om verantwoord te investeren in de verduurzaming van het schoolgebouw. In deze kennissessie krijgen schoolbesturen uitleg over de onderliggende businesscase van zonnedaken. 
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie

Innovatief of traditioneel aanbesteden bij projecten?
Schoolbestuur INNOVO

Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg. INNOVO is op zoek gegaan naar andere (innovatieve) vormen van aanbesteden bij bouw of verbouw. Het doel: Een optimaal resultaat binnen de mogelijkheden die er liggen. Hoe kan je bouwpartijen contracteren op de door hun te leveren prestatie?  Wat zijn de voordelen van het opstellen van een prestatie-gerichte uitvraag? Innovo wenst niet langer traditioneel aan te besteden en deelt haar ervaringen.
Kennissessie voor O & G

Verdeling van de huisvestingskosten bij een IKC
AYIT Consultancy

Een lastig vraagstuk, maar het kan! Tijdens deze sessie zal Tony Weggemans eerst ingaan op de vraag waarom kostenverdeling vaak zo'n heikel punt is in de samenwerking. Daarna zal hij een uitgewerkte methodiek presenteren, die in opdracht van een IKC ontwikkeld is. Deelnemers aan de workshop kunnen het daarbij gemaakte rekenmodel downloaden en dat voor hun eigen situatie aanpassen.
Kennissessie KO & O & G

Bekijk hier de presentatie

Kennisronde 3

Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang
Expert Waarborgfonds Kinderopvang - Sinne Kinderopvang

Het realiseren van een nieuw gebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw is een complexe opgave. Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen om op een andere manier te kijken naar gebouwen. Het Kwaliteitskader Huisvesting is een hulpmiddel bij dit proces. Aan de hand van een concrete casus nemen wij u mee door dit proces. 
Kennissessie voor KO

Bekijk hier de presentatie

 

De financiële staat van de kinderopvang
Waarborgfonds Kinderopvang

Tijdens deze sessie gaan we in op de laatste financiële ontwikkelingen en gaan we met u in gesprek over de verwachtingen voor de komende jaren. Wat betekenen de maatregelen vanuit de Wet IKK, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende huisvestingskosten en milieumaatregelen? Een interactieve sessie waarmee u handvatten krijgt voor uw bedrijfsvoering.
Kennissessie voor KO

Bekijk hier de presentatie

Ingrediënten voor goed crisismanagement
Gemeente Utrecht

Asbest, brand of ontruiming van een schoolgebouw of kinderdagverblijf? Problemen met deze gebouwen zorgen snel voor onrust vanwege de terechte vraag: zijn onze kinderen veilig? Scholen en kinderdagverblijven staan centraal in een complex krachtenveld van ouders, omwonenden, politiek en media en nieuws verspreid zich razendsnel. Hoe houd je de regie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de gemeente Utrecht hierover in gesprek. Ook laten ze zien wat de ingrediënten zijn voor goed crisismanagement.
Kennissessie voor O & KO & G

Energiebesparing - Ervaringen met de 'Overijsselse Aanpak' Duurzame Scholen  
Energiecoaches Twente en West-Overijssel      

Provincie Overijssel is 2 jaar geleden gestart met een ondersteuningsprogramma om scholen en gemeente in het PO actief te ondersteunen bij het besparen van energie. Met de inzet van energiecoaches en een bijdrage in financiële middelen worden alle ca. 600 onderwijsgebouwen en gemeente in Overijssel in beeld gebracht. In deze deelsessie delen we de eerste opbrengsten & leerervaringen.
Kennissessie O & G

Bekijk hier de presentatie 

Aardgasvrije en frisse scholen;  eerste ervaringen
Gemeenten i.s.m. Innovatieprogramma AardgasVrijeScholen

De verduurzaming van scholen in Nederland komt op gang. Het is nu zaak om door te pakken. In november zijn 11 gemeenten aangewezen als pilot om een schoolgebouw te verduurzamen naar een Aardgasvrije en Frisse School. Wat is de stand van zaken van deze pilots? Hoe kan de opgedane expertise ingezet worden in andere gemeenten?  Én welke rol heeft het proces van aanbesteden? 
Kennissessie voor O & G

Verantwoord investeren in verduurzaming en renovatie
Schoolbestuur Accrete & Gemeente Steenwijkerland

Hoe regel je de kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur bij renovatie en nieuwbouw? Gemeente Steenwijkerland en schoolbestuur Accrete vertellen hoe zij dit binnen de afspraken van het nieuwe IHP integraal hebben uitgewerkt als onderdeel van het financieringsplan. Voor zowel nieuwbouw als renovatie is een vaste kostenverdeling afgesproken (80% bijdrage gemeente- 20% bijdrage schoolbestuur). 
Kennissessie O & G

Nieuw leven voor ‘De Klimop’ - Circulaire kansen voor transformatie van jaren 70 en 80 scholen
Stichting Mevrouw Meijer & Spaarnesant

Schoolgebouwen uit de jaren 70 en 80 – zoals ‘De Klimop’ uit De Luizenmoeder – zijn aan het einde van hun economische levenscyclus. Ze vormen een uitstekende casus voor werkelijk circulaire oplossingen, door niet te slopen maar te transformeren, zodat ze geschikt zijn voor nieuwe onderwijskundige visies. Een inspirerende sessie over functionele duurzaamheid en een nieuw leven voor een belangrijke scholengeneratie.
Kennissessie voor O & G

Krachtig krimpen - Is het Voortgezet Onderwijs klaar voor krimp?
Achterhoek VO

Krimp en de impact daarvan op de huisvesting is actueel binnen het VO. Hoe kan je als gemeente en schoolbestuur anticiperen op krimp? Hoe houd je kwalitatief onderwijs bereikbaar? In de Achterhoek zijn partijen 10 jaar geleden al gaan voorbereiden op de krimp. Daardoor is er nu een breed toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio. De bestuurder van Achterhoek VO deelt zijn ervaringen.
Kennissessie voor O & G

Bekijk hier de presentatie 

Optimalisatie van de Verordening Onderwijshuisvesting: Aanjager of Vangnet? 
VNG & Gemeente

Hoe kan met de verordening beter en sneller worden ingespeeld op de (wisselende) vraag en behoefte aan onderwijshuisvesting? Welke mogelijkheden zijn er voor een versimpelde, meer dynamische en toekomst-bestendige verordening Onderwijshuisvesting? In deze interactieve sessie gaan wij in gesprek met de VNG en meerdere gemeenten die met aanpassing van de Verordening bezig zijn.
Kennissessie O & G

Tool: Scholenbouwmaatje hulpmiddel bij de beoordeling, bouw en verbouw van scholen

Voor het Scholenprogramma in Groningen is Scholenbouwmaatje ontwikkeld: een online applicatie die op weg helpt bij bouw en verbouw van scholen. Nu deze eerste functionaliteit staat gaan we Scholenbouwmaatje verder ontwikkelen en uitbreiden met hulpmiddelen om een gebruikersevaluatie van het gebouw te kunnen doen, en om de communicatie met bestaande instrumenten als GPR te realiseren.
Kennissessie O & G

Interactieve sessie: Vragen & oplossingen IKK
Waarborgfonds Kinderopvang

Wat betekenen de veranderingen vanuit de Wet IKK voor de inrichting van mijn organisatie, de groepen en de huisvesting? Hoe past u de aangepaste beroepskracht-kindratio (BKR) zo toe, dat dit goed binnen de bedrijfsvoering past? En wat zijn de gevolgen voor mijn begroting en hoe pas ik daar mijn uurprijs op aan? Tijdens deze sessie gaan we op een interactieve manier met actuele onderwerpen uit de sector aan de slag.
Kennissessie KO