Green Deal Scholen

In een slim schoolgebouw, leer je beter. Daar zijn alle partners van de Green Deal Scholen van overtuigd. Daarom maken we het scholen gemakkelijk om betaalbare, groene verbeteringen door te voeren. Wij bundelen kennis en hulpmiddelen, geven onafhankelijk en betrouwbaar advies en brengen partijen samen om van elkaar te leren. Zo dragen wij bij aan groene groei van Nederland. 

Wat gaat Green Deal Scholen doen?

Een gezonde leer- en werkomgeving realiseren in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor Green Deal Scholen tekenden. Op basis van een consultatie bij scholen en gemeenten is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld dat loopt tot 2017.  

Waarom vindt Ruimte-OK de Green Deal Scholen belangrijk? 

Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond en goed gebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de kinderen en leerkrachten die zich dagelijks in scholen bevinden. Goed onderwijs vraagt dus om kwalitatief goede gebouwen. De duurzaamheid van een gebouw heeft een positieve invloed op die kwaliteit. Daarom helpen wij graag mee aan de verduurzaming van het Nederlandse scholenbestand.

Hoe is Ruimte-OK betrokken? 

  • Wij zijn gedurende de looptijd van het project beheerder van de helpdesk en kennisportal. Beide zijn bereikbaar via www.greendealscholen.nl
  • Wij gaan aan de slag met inhoudelijk handreikingen op verschillende thema's, die scholen en gemeenten een stap verder helpen bij hun proces. 
  • Wij spelen een rol in de betere aansluiting tussen scholen en gemeenten enerzijds en marktpartijen anderzijds. Kortom: wij stimuleren een betere match tussen vraag en aanbod. Dit doen we onder andere door het beschikbaarstellen van praktijkervaringen.
  • Wij verzamelen, bundelen en verspreiden kennis over het regelen van financiering. In het najaar worden hiervoor een aantal regiobijeenkomsten gepland. 
Tips
  • Maak maandelijks energieverbruik in gebouw zichtbaar Tip van Ruimte-OK
  • Een CO2-meter meet en weet, en zet aan tot actie Tip van GGD GHOR Nederland
  • Breng in beeld waar lokale mogelijkheden liggen voor samenwerking Tip van Ruimte-OK