Nieuw programma verduurzaming huisvesting PO en VO

Klimaatakkoord, vermindering van CO2-uitstoot, verduurzaming van gebouwen. Komende jaren komen er allerlei ontwikkelingen op u af. Ontwikkelingen die in uw bredere opgave met betrekking tot de onderwijskwaliteit moeten passen. Dit programma gaat u daarbij helpen!

Op 10 oktober 2019 is het programma Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed gestart. Een aantal kennisorganisaties, actief in het maatschappelijk veld, hebben de opdracht gekregen om in de komende jaren actief bij te dragen aan de invulling van de opgave die er ligt vanuit het Klimaatakkoord. Het programma kent een grote ambitie, waar Ruimte-OK zich graag voor inzet.

Kenniscentrum Ruimte-OK, gaat in directe afstemming met PO-Raad, VO-raad, VNG en het ministerie van OCW, aan de slag met de onderwijshuisvesting. We focussen daarbij op uw bredere kwaliteitsopgave, waar duurzaamheid integraal onderdeel van uit maakt. Daar waar van toepassing zoeken we de samenwerking op met andere kennisorganisaties.

Directe ondersteuning
We gaan scholen en gemeenten direct en onafhankelijk ondersteunen met het programma Scholen op Koers naar 2030. Doel is om u concreet op weg te helpen bij de opgaves die er liggen en nog gaan komen. Het ondersteuningsprogramma bestaat onder andere uit:  

  • Startbijeenkomsten gezamelijk voor gemeenten en schoolbesturen waarin we de landelijke opgave naar de lokale opgave vertalen
  • Maatwerkgesprekken – wij gaan op individuele basis het gesprek met u aan waarin we uw specifieke vraag beantwoorden. 
  • (Door)ontwikkelen van handreikingen, tools en kennis – Denk onder andere aan een actualisatie van de Kwaliteitskaders Huisvesting voor PO en VO en handreikingen rondom de ontwikkeling van integrale huisvestingsplannen (IHP’s)
  • Leren uit de praktijk – We delen ervaringen, bewezen aanpakken en businesscases
  • Informatie rondom innovatie – Welke andere aanpakken en nieuwe inzichten zijn er?
  • Hulp bij financiering – We maken inzichtelijk hoe u de opgave kunt financieren

Nieuwsgierig?
Mocht u intresse hebben in een startbijeenkomst over uw situatie en de opgave naar de toekomst? Neem contact met ons op! 

Interesse startbijeenkomst     Scholen op Koers naar 2030


Ruimte-OK helpt u op weg met de kwaliteits- en duurzaamheidsopgave die er ligt voor de huisvesting van het PO en VO.