Veel gestelde vragen

Aandachtspunten Buitenonderhoud

  • Tips voor een zorgvuldige overdracht
  • Hoe kom ik van een onderhoudsplan tot een gebouwplan?
  • Hoe kan een Meerjarengebouwplan (MGP) dienen als basis voor lokaal overleg?
  • Ben ik voorbereid om mijn rol als opdrachtgever in te vullen?
  • Tip voor competent opdrachtgeverschap
  • Wel de investeringsbehoefte, niet de middelen: en nu?
  • Welke financieringsvormen zijn er?
  • Renovatie: Voor rekening van schoolbestuur of gemeenten?

Wat is er gewijzigd in de wet?

“Overheveling van taak en budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school.” Dit is geen stelselwijziging, alleen een verschuiving van de geldstroom. Per 1 januari 2015 heeft het schoolbestuur de (totale) onderhoudsplicht van de huisvesting. Het schoolbestuur is daarmee verantwoordelijk voor de bekostiging van het totale onderhoud, aanpassingen en exploitatie. Bekostiging hiervan verloopt via de lumpsum. Per 1 januari 2015 blijft de gemeente de zorgplicht houden en zijn ze verantwoordelijk voor o.a. nieuwbouw en uitbreiding. Bekostiging hiervan wordt gedaan via het Gemeentefonds.

Wat blijft er ongewijzigd?

Gymnastiekvoorzieningen: bekostiging van en het buitenonderhoud aan deze lokalen blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Asbest: de toekenning van een vergoeding van de gemeente voor het verwijderen van asbest blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd. Meer informatie over de specifieke rollen en verantwoordelijkheidsverdeling leest u in de Handreiking Asbest.
Renovatie: de wijziging van de wet heeft niet geleid tot concretisering omtrent algehele aanpassing of renovatie. De wetgever gaat ervan uit dat gemeente en schoolbestuur in overleg tot afspraken komen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de brochure (anders) Renoveren.
Verzekeringen: de gemeente blijft aanspreekbaar voor het verstrekken van een vergoeding in geval van bijzondere omstandigheden waarvoor deze verzekeringen worden afgesloten.
Investeringsverbod: het Ministerie van OCW heeft sinds enige jaren een zogenaamd investeringsverbod afgekondigd. Het schoolbestuur mag door dit verbod de lumpsumvergoeding niet aanwenden voor uitgaven in huisvestingsvoorzieningen. Het investeringsverbod verandert niet door de wetswijziging. Het is de schoolbesturen niet toegestaan uitgaven te doen voor nieuwbouw. Als gevolg van de wetswijziging heeft het schoolbestuur nu bij uitgaven aan het onderhoud of aanpassingen wel meer ruimte voor een extra investering in bijvoorbeeld duurzaamheid.

Wat zijn de financiële gevolgen voor scholen en gemeenten?

Er wordt een bedrag van €158.8 miljoen euro structureel overgeheveld uit het gemeentefonds naar de lumpsumvergoeding voor het primair onderwijs. Meer informatie over de exacte bedragen die gemeenten ontvangen is terug te lezen in de meicirculaire 2014.
De exacte financiële gevolgen per bestuur staan in het Programma van Eisen dat op 1 oktober 2014 gepubliceerd is.

Hoe kom je gezamenlijk tot een zorgvuldige overdracht?

In het onderstaande schema staan de stappen die schoolbesturen en gemeenten individueel en gezamenlijk kunnen zetten om te komen tot een zorgvuldige overdracht van taken die betrekking hebben op de wetswijziging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stappen die genomen kunnen worden door het schoolbestuur (paars) en door de gemeente (oranje). Er zijn echter ook acties die idealiter gezamenlijk worden opgepakt (groen).

Lokaal kan de invulling natuurlijk afwijken. Meer informatie over het stappenplan is te vinden in de brochure Zorgvuldige Overdracht.

 

In tekst afbeelding.png