Innoveren voor betere scholen

Veelgestelde vragen over het 

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Sinds de toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds krijgen we veel reacties en vragen. We zijn volop bezig met het verder uitwerken van het innovatieprogramma. De komende periode wordt er wel steeds meer duidelijk. Meer over het innovatieprogramma en actuele informatie die we met je kunnen delen, plaatsen we hier. Op deze pagina delen we de antwoorden op een aantal vaker gestelde vragen. Steeds de meest actuele informatie ontvangen? Meld je aan voor regelmatige updates

Vragen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Welk budget is er vanuit het Nationaal Groeifonds beschikbaar voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting? 

Het Nationaal Groeifonds heeft aan het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting is 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk. Dat betekent dat er voor de eerste tranche bouwprojecten van het innovatieprogramma 124,2 miljoen euro beschikbaar is als cofinanciering. 

Wanneer start het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting?
Sinds 15 maart weten we dat de aanvraag is goedgekeurd en is de voorbereiding van het innovatieprogramma in een nieuwe fase terecht gekomen. De eerste stap daarbij is het verder uitwerken van de leerlabs, het ontwikkelen van een online platform voor de Community of Practice (CoP) en de Specifieke Uitkering aan gemeenten (SPUK). De SPUK-regeling is een financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid voor gemeenten. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de SPUK- regeling en ondersteuning voor aanvraag van de regeling.

Vanaf wanneer kan ik mijn bouwproject aanmelden?
De verwachting is dat de regeling in het najaar van 2024 wordt gepubliceerd en dat aanmelding mogelijk is 7 tot 9 maanden na publicatie. We geven regelmatig updates van ontwikkelingen in het programma. Dat doen we op deze website en 6-wekelijks via e-mail. Aanmelden voor de e-mail Update Innovatieprogramma.

Waar moet een bouwproject aan voldoen om kans te maken op de middelen uit het innovatieprogramma?
De voorwaarden daarvoor staan straks in de SPUK-regeling en die nog wordt uitgewerkt. Wel is al bekend dat een van de voorwaarden voor deelname over dat de technische staat van het gebouw gaat. Hierbij wordt gekeken naar de NEN2767 en een conditiescore van 3 of slechter. Daarnaast moet het gebouw een Energielabel van C of slechter hebben.

Hoe kunnen scholen deelnemen aan het innovatieprogramma?
Momenteel worden de voorwaarden voor het uitkeren van de groeifondsmiddelen in een regeling uitgewerkt en daarmee dus ook de voorwaarden voor deelname aan het innovatieprogramma. De groeifondsmiddelen zullen via een specifieke uitkering op aanvraag aan gemeenten worden verstrekt. Gemeenten kunnen daarom straks – in samenspraak met schoolbesturen - een aanvraag indienen. De regeling biedt voor de eerste tranche plek aan maximaal 28 bouwprojecten verdeeld over 3 leerlabs.

Hoe weet ik of een bouwproject geschikt is? Op welke manier meld ik mij aan? 
De voorwaarden voor deelname aan het innovatieprogramma worden nog uitgewerkt. We streven ernaar om vanaf najaar 2024 regionaal informatiebijeenkomsten te organiseren waarin we onder andere de aanmeldprocedure en de voorwaarden voor deelname toelichten. Heb je interesse in het bijwonen van een bijeenkomst, stuur alvast een e-mail met jouw gegevens naar: groeifonds@ruimte-ok.nl.  

Hoeveel bouwprojecten doen er mee?
In de eerste tranche streven we ernaar om via meerdere leerlabs te innoveren, waarbij we ruimte bieden voor 28 bouwprojecten. Uiteindelijk is het de bedoeling om kennis te ontwikkelen over kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen en hoe die te bouwen; en deze kennis te ontsluiten via standaarden voor product, procedure en werkproces, door te leren binnen 132 projecten.

LEERLABS

Wat is een leerlab? 
Een leerlab is een broedplaats voor innovatie. In een leerlab gaan we aan het werk met efficiëntere aanpakken waarmee we de prestaties van schoolgebouwen verhogen en er effectiever ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd kan worden. Dit moet voor iedereen toegankelijke open standaarden opleveren, waarmee ook buiten het innovatieprogramma sneller en kostenefficiënter, betere schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd.

Welke leerlabs zijn er? 
In de eerste tranche zijn er 3 leerlabs:

Leerlab 1 ‘parametrisch bouwen’ 
Dit leerlab richt zich op standaardisatie van bouw- en installatieconcepten. Er worden goed presterende bouwconcepten ontwikkeld die bijdragen aan geüniformeerde, modulaire scholenbouwsystemen via een voor iedereen beschikbaar parametrisch basisontwerp met keuzeopties. In de eerste tranche is er ruimte voor 9 bouwprojecten, uit primair en praktijkonderwijs. 

 Leerlab 2 ‘processen en procedures’ 
De praktijk leert dat de doorlooptijd, kosten en kwaliteit van een project sterk afhankelijk zijn van de wijze waarop het project wordt georganiseerd. Dit leerlab richt zich daarom op de standaardisatie van procedures en processen rondom het project. met als doel dat er geen onnodige tijd en energie wordt besteed aan processen en procedures. Dit leerlab is er vooralsnog alleen in de eerste tranche van het innovatieprogramma en alleen voor renovatiebouwprojecten. Er kunnen 15 bouwprojecten deelnemen.

Leerlab 3 ‘inclusieve scholen’ 
In 2035 moet het onderwijsstelsel inclusiever zijn. De urgentie om inclusievere schoolgebouwen te realiseren is dus hoog. Er is nog weinig vastgelegd over wat inclusief onderwijs vraagt van schoolgebouwen. Het leerlab ´inclusieve scholen´ onderzoekt innovatieve ontwerprichtingen, om te komen tot een keuzewaaier voor inclusieve nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Er is ruimte voor 4 bouwprojecten in deze eerste tranche.

Wat betekent deelname aan de leerlabs?
Projecten die geselecteerd worden voor een leerlab ontvangen een financiële bijdrage via een Specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten. Hiermee worden de bouw- en innovatieactiviteiten uit het programma gefinancierd die niet onder de reguliere bekostiging (voortkomend uit het niveau Bouwbesluit 2012) van de gemeente vallen. Deze financiële bijdrage omvat een groot deel van de hogere prestatie-eisen die binnen het innovatieprogramma aan te realiseren projecten gesteld worden rondom onderwijsadaptiviteit , inclusie, gezondheid en duurzaamheid. De komende maanden wordt de regeling verder uitgewerkt, naar verwachting wordt de regeling in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Wat gebeurt er met de opgedane kennis vanuit de leerlabs? 
Het is de bedoeling dat wat er geleerd wordt binnen een leerlab, breed beschikbaar wordt. Bij het delen van de opgedane kennis en ervaringen speelt de Community of Practice een belangrijke rol. We vragen deelnemers aan een leerlab hierin hun verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door actief te delen wat binnen een leerlab gebeurt, aan te sluiten bij systemen en werkwijze die schaalbaarheid bevorderen (zoals open standaarden) en tussentijds ontwikkelde werkwijzen en oplossingen te valideren bij relevante stakeholders buiten een leerlab.

COMMUNITY OF PRACTICE

Voor de programma´s onderwijshuisvesting is er behoefte aan een centrale kennisinfrastructuur die vraag en aanbod over onderwijshuisvesting samenbrengt, innovatie aanjaagt, kennis en initiatieven verbindt en die gericht is op concrete toepassing op grotere schaal. Als interactief kennisnetwerk versterkt en ondersteunt de Community of Practice deze kennisinfrastructuur door het creëren van een hoogwaardig, verbindend en interactief kennisnetwerk voor alle scholen, gemeenten en marktpartijen.

Wat doet een Community of Practice?
De Community of Practice brengt professionals uit verschillende disciplines samen, nodigt uit tot kennis delen en heeft zo een versterkend en versnellend effect op de programma´s onderwijshuisvesting. Je blijft er op de hoogte van de programma´s onderwijshuisvesting, kunt er kennis en inspiratie opdoen en bij het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting kun je meedenken over de leerlabs.  De community heeft onder meer een online platform en maakt onderdeel uit van de centrale kennisinfrastructuur. 

Wat is het belang van de Community of Practice?
De community zorgt voor een doorlopende verbinding tussen ontwikkelingen binnen en buiten de programma´s onderwijshuisvesting, waardoor bouwstandaarden en ervaringen breder in het veld landen. Het kennisnetwerk faciliteert uitwisseling en ontwikkeling van kennis en delen van ervaringen en stimuleert dat ook. 

Bij welk programma hoort de Community of Practice? 
De community is onderdeel van zowel het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting, als van het Programma Onderwijshuisvesting. 

Vanaf wanneer start de Community of Practice?
Naar verwachting gaat de Community of Practice in het najaar van 2024 van start. We zijn al begonnen met regelmatige updates over het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting, waar je je voor kunt aanmelden. 

Wie kan zich aanmelden voor de Community of Practice?
Iedereen kan zich aanmelden. Afhankelijk van jouw interesse en expertise, vragen we je vanuit de community om actieve deelname. Van aansluiten bij een online panel, of een kennisgroep, tot het invullen van een vragenlijst. Ook kun je er actuele informatie, inspiratie en kennis delen en ophalen. De Community of Practice wordt gebouwd en ingericht in samenspraak met gemeenten, schoolbesturen en bouwende partijen. 

Hoe meld ik mij aan voor Community of Practice?
Aanmelden gaat heel eenvoudig en kun je nu al doen. Meld je aan. 

PROGRAMMA ONDERWIJSHUISVESTING

Wat is het verschil tussen het Programma Onderwijshuisvesting en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting? 
Beide programma´s werken toe naar standaarden in onderwijshuisvesting. Het belangrijkste verschil is dat er binnen het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting geld voor bovennormatieve kwaliteit bouwen beschikbaar wordt gesteld en binnen het Programma Onderwijshuisvesting niet. Bij het Programma Onderwijshuisvesting werken we aan doorontwikkelen en standaardiseren van wat er al is, terwijl het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting gaat over innoveren. Beide programma´s worden ondersteund door een kennisinfrastructuur, waarvan een Community of Practice onderdeel uitmaakt. Hier kan iedereen kennis ophalen, delen en inspiratie opdoen. 

Staat jouw vraag er niet tussen?
Mail gerust naar groeifonds@ruimte-ok.nl.