Groeifonds

>> Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Om de onderwijshuisvesting in ons land duurzaam, gezond en inclusief te krijgen moet de vervangingsgraad en de kwaliteit van te bouwen scholen met oog op de toekomst sterk omhoog. Op initiatief van schoolbesturen en gemeenten heeft het ministerie van OCW samen met de PO-Raad, VO-raad en VNG een voorstel ingediend bij het Nationale Groeifonds. Op 30 juni 2023 is bekend geworden dat deze aanvraag deels voorwaardelijk is toegekend en deels is gereserveerd.

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit van de huisvesting.


Linker kolom
Besluit

Het kabinet heeft op advies van de onafhankelijke adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een besluit op de aanvraag genomen. Er is € 275 miljoen voorwaardelijk toegekend. Dit deel heeft betrekking op de leerlabs geüniformeerde scholenbouw, processen en procedures, en inclusieve scholen. Voor het resterende deel is een reservering gemaakt ter hoogte van € 209 miljoen. Hiervoor moet een nadere onderbouwing ingediend worden. Lees hier het volledige adviesrapport. 

Het Ministerie van OCW, VNG, PO-Raad en VO-raad gaan met ondersteuning van onder andere Ruimte-OK de komende periode aan de slag met de invulling van de voorwaarden en het uitwerken van de nadere onderbouwing voor het resterende deel van de aanvraag

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Laat het hier weten

Rechter kolom
Doelstelling en resultaat

Doel van het innovatieprogramma onderwijshuisvesting is om samen te leren hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen renoveren en vernieuwen, met daarbij de kwaliteit van het gebouw en de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Dit vanuit de wetenschap dat kwalitatief betere scholen zorgen voor een verbetering van het leerrendement en een verlaging van het ziekteverzuim. Inclusieve, gezonde en duurzaam verbeterde scholen dragen daarnaast bij aan kansengelijkheid en klimaatdoelstellingen.

Werkwijze en activiteiten

Dit wordt gedaan in meerdere leerlabs waarin de ontwikkeling van repeteerbare en gestandaardiseerde producten, procedures en werkprocessen centraal staat. Naast de leerlabs wordt er kennisinfrastructuur ontwikkeld, zodat de opgebouwde kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Zo wordt de opgebouwde kennis en ervaring met nieuwe manieren van werken op een grotere schaal breed toepasbaar voor heel Nederland. 

Tekst

Community of Practice

Onderdeel van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting is een Community of Practice (CoP). Samen met alle betrokken partijen wordt zo een doorlopende verbinding tussen de leerlabs en het werkveld georganiseerd. Vanuit de Community of Practice blijf je op de hoogte van het programma en kun je aansluiten bij bijeenkomsten. Zo komt opgedane kennis uit de leerlabs voor iedereen beschikbaar en kan er continue vanuit het werkveld worden meegedacht.

Uitwisselen van kennis & ervaringen, leren van de innovatie vanuit de leerlabs en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Interesse om deel te nemen aan de CoP? >> Meld je hier aan

Tekst

Wat is het Nationaal Groeifonds?
Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten die zorgen voor economische groei op de langere termijn. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen (Kennisontwikkeling & Onderzoek en Ontwikkeling & Innovatie) waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.