Innoveren voor betere scholen

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Voor duurzame, gezonde en inclusieve onderwijshuisvesting moet de vervangingsgraad en de kwaliteit van te bouwen scholen sterk omhoog. Daarvoor heeft, op initiatief van schoolbesturen en gemeenten, het ministerie van OCW samen met de PO-Raad, VO-raad en VNG de aanvraag voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting ingediend bij het Nationaal Groeifonds. 
Voor dit project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk

Kwalitatief betere scholen zorgen voor een verbetering van het leerrendement en een verlaging van het ziekteverzuim. Inclusieve, gezonde en duurzaam verbeterde scholen dragen daarnaast bij aan kansengelijkheid en klimaatdoelstellingen. 

Het kabinet en de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zien de uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting en zien dat het Innovatieprogramma een bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit van de huisvesting.


Linker kolom
Doel 

Met het Innovatieprogramma leren we samen hoe we kwalitatief betere schoolgebouwen sneller en kostenefficiënter kunnen bouwen, renoveren en vernieuwen, met daarbij de kwaliteit van het gebouw en de talentontwikkeling van leerlingen centraal. 

Wil je meer weten over het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting?

Bekijk de verkorte versie

Rechter kolom
Werkwijze

In leerlabs staat de ontwikkeling van repeteerbare en gestandaardiseerde producten, procedures en werkprocessen centraal. Er wordt een kennisinfrastructuur ontwikkeld om de opgebouwde kennis en ervaringen te kunnen delen. Zo wordt de opgebouwde kennis en ervaring met nieuwe manieren van werken op een grotere schaal breed toepasbaar voor heel Nederland. 

Tekst

Community of Practice

Een sectoroverstijgend kennisplatform, de Community of Practice (CoP), maakt deel uit van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. De community verbindt partijen en draagt bij aan optimale kennisdeling en benutting. Het biedt een doorlopende verbinding tussen de leerlabs en het werkveld. Iedere professional en belanghebbende kan zich aansluiten bij het platform om kennis en ervaringen te delen, kennis op te doen en mee te denken over de verschillende thema’s rondom onderwijshuisvesting.

Vanuit de CoP blijf je op de hoogte van het programma en kun je aansluiten bij bijeenkomsten. Je kunt er kennis & ervaringen uitwisselen, leren van de innovaties uit de leerlabs en meedenken over het toepasbaar maken van de ervaringen uit het programma. 

Interesse? Meld je alvast aan

Rechter kolom
Updates

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Heb je interesse om deel te nemen aan de CoP?  

>> Meld je aan

Veelgestelde vragen

Sinds de toekenning krijgen we veel reacties en vragen. We zijn volop bezig met het verder uitwerken van het programma. De komende periode wordt er wel steeds meer duidelijk.Naar de vragen 

Tekst
Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten die zorgen voor economische groei op de langere termijn. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen (Kennisontwikkeling & Onderzoek en Ontwikkeling & Innovatie) waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.