Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Ruimte-OK, KvK-nummer: 55868045

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de partij die (voornemens is om) met Ruimte-OK een Opdracht te sluiten, dan wel de wederpartij van Ruimte-OK (bijvoorbeeld bij het aangaan van een koopovereenkomst);
 2. Ruimte-OK: de Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, gevestigd te Eindhoven;
 3. Partijen: Opdrachtgever en Ruimte-OK gezamenlijk;
 4. Opdracht: de overeenkomst aangaande de in onderling overleg tussen Partijen bepaalde werkzaamheden (opdracht, dan wel aanneming van werk) die door Ruimte-OK, dan wel (een) door haar in te schakelen derde(n) verricht dienen te worden, of de koopovereenkomst die tot stand komt tussen Ruimte-OK als verkoper en Opdrachtgever als koper;
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ruimte-OK.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsbetrekkingen waarbij Ruimte-OK, als (potentiële) opdrachtnemer c.q. aannemer c.q. verkoper optreedt. Onder rechtsbetrekkingen worden verstaan alle onderhandelingen, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, aanvaarde orders, Opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten van/aan Ruimte-OK, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende, dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Ruimte-OK en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 • 2.2.  De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten, voor de uitvoering waarvan door Ruimte-OK derden worden of zijn betrokken.
 • 2.3.  Indien een of meerdere bepaling(en) in deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
 • 2.4.  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken.
 • 2.5.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt expliciet uitgesloten.
 • 2.6.  Een Opdrachtgever die eenmaal onder gelding van deze Algemene Voorwaarden met Ruimte- OK heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna gegeven Opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 • 2.7.  Vertraging, verzuim, of onachtzaamheid, dan wel coulance aan de zijde van Ruimte-OK in het afdwingen van enige bepaling uit de Opdracht, dan wel de Algemene Voorwaarden zal nimmer gezien mogen worden als een verklaring van ongeldigheid en zal evenmin op enige wijze afbreuk kunnen doen aan de rechten van Ruimte-OK, dan wel als een verklaring van afstand van recht mogen worden bezien.

Artikel 3. Offertes

 • 3.1. De door Ruimte-OK gemaakte offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. De geldigheid van een offerte verstrijkt in ieder geval binnen 30 dagen na het uitbrengen daarvan door Ruimte-OK, tenzij anders door Ruimte-OK is aangegeven.
 • 3.2. De prijzen in offertes zijn, tenzij anders is aangegeven:
  a. exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
  b. exclusief reis- en verblijfkosten;
  c. inclusief de eventuele in het kader van de Opdracht te maken overige kosten, waaronder verzend- en administratiekosten; 
  d. exclusief 5% kantoorkostenopslag (en exclusief BTW over deze kantoorkostenopslag) bij juridische diensten;
 • 3.3. De prijzen in de offerte worden vastgesteld op basis van een uurtarief en een begroot aantal uren, of op grond van een vast bedrag.
 • 3.4. Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ruimte-OK daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ruimte-OK anders aangeeft. De "afwijkende aanvaarding" heeft te gelden als een nieuw aanbod vanuit Opdrachtgever waar Ruimte-OK expliciet en schriftelijk mee dient in te stemmen.
 • 3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ruimte-OK niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Opdracht

 • 4.1.  Een Opdracht komt tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging daarvan door Ruimte-OK. Deze schriftelijke opdrachtbevestiging is bepalend voor de inhoud van de Opdracht. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging van Ruimte- OK heeft geprotesteerd, wordt hij geacht de Opdracht dienovereenkomstig te hebben verstrekt. In ieder geval komt de Opdracht tot stand indien Ruimte-OK de uitvoering daarvan ter hand heeft genomen, in verband met de spoedeisendheid van de Opdracht, in welk geval er geen mogelijkheid bestaat daartegen te protesteren.
 • 4.2.  De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Ruimte- OK verstrekte informatie.
 • 4.3.  Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken, gemaakt door Opdrachtgever met door Ruimte-OK ingeschakelde derden, personeelsleden van Ruimte-OK daaronder nadrukkelijk begrepen, binden Ruimte-OK slechts indien zij door Ruimte-OK schriftelijk worden bevestigd.
 • 4.4.  De looptijd van de Opdracht komen partijen overeen in de opdrachtbevestiging.
 • 4.5.  Wijzigingen in de Opdracht, na de totstandkoming daarvan, moeten schriftelijk worden overeengekomen met Ruimte-OK. Dergelijke wijzigingen in de Opdracht kunnen van invloed zijn op de eerder overeengekomen prijs en/of levertijd en/of andere condities. Ruimte-OK zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk berichten.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 • 5.1.  Ruimte-OK spant zich in om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • 5.2.  Ruimte-OK mag de aan haar gegunde Opdracht, inhoudende een opdracht of aanneming van werk, door een derde (onder-opdrachtnemer c.q. onderaannemer) laten uitvoeren, tenzij uit de Opdracht voortvloeit dat dit haar niet is toegestaan.

  De toepasselijkheid van de artikelen 6:76 BW, 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt door Ruimte-OK uitgesloten, in die zin dat zij, indien zij de Opdracht met toestemming van de Opdrachtgever laat uitvoeren door een derde, niet naast de ingeschakelde derde jegens de Opdrachtgever (hoofdelijk) aansprakelijk zal zijn voor het resultaat.
 • 5.3.  Termijnen van levering en/of uitvoering van de Opdracht, zijn nimmer fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • 5.4.  Ruimte-OK zal te allen tijde gerechtigd zijn om de Opdracht in delen uit te voeren, op te leveren en te factureren.
 • 5.5.  Ruimte-OK heeft het recht om (in algemene zin) te publiceren over de bevindingen en resultaten van de aan haar verstrekte Opdrachten. Ruimte-OK kan deze bevindingen en resultaten, al dan niet na bewerking, toevoegen aan de algemene kennis en informatie die door haar kenniscentrum wordt verspreid.

Artikel 6. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

 • 6.1.  Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en bescheiden, welke Ruimte-OK overeenkomstig haar uitsluitende oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Ruimte-OK ter beschikking te stellen.
 • 6.2.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Ruimte-OK ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • 6.3.  Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden na afronding van de Opdracht aan deze geretourneerd.
 • 6.4.  Als Ruimte-OK daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een Opdracht uit te kunnen voeren, aan Ruimte- OK ter beschikking.
 • 6.5.  Als Ruimte-OK daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie aan Ruimte-OK ter beschikking, die bij de werkzaamheden in het kader van de Opdracht betrokken (zullen) zijn.
 • 6.6.  De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, werkruimte, (kantoor)faciliteiten en medewerkers zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 • 7.1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van Ruimte-OK afkomstige, of door Ruimte-OK ontwikkelde of gebruikte computerprogramma's, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, artistieke prestaties, digitale bestanden, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, ander publiciteitsmateriaal, websites en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Ruimte-OK. Dit geldt eveneens indien Ruimte-OK de rechten van intellectuele eigendom heeft (door)ontwikkeld ten behoeve van het uitvoeren van een Opdracht van Opdrachtgever, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Ruimte- OK of van de door haar ingeschakelde derde(n).
 • 7.2.  De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding, gebruik van gegevens, het verlenen van licenties daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na de uitvoering van de Opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Ruimte-OK voorbehouden en kan derhalve door Opdrachtgever alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Ruimte-OK.
 • 7.3.  Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor intern gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

Artikel 8. Geheimhouding

 • 8.1.  Partijen zijn, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ongeacht in welke vorm de informatie ter beschikking is gesteld.
 • 8.2.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 8.3.  Partijen zijn gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaarmaking van genoemde informatie aan derden te voorkomen en Opdrachtgever zal haar werknemers en betrokken derden eveneens tot geheimhouding verplichten.
 • 8.4.  In geval van overtreding van een bepaling in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Ruimte-OK een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro), onverminderd de verplichting tot vergoeding van schade.
 • 8.5.  De geheimhoudingsverplichtingen van partijen blijven onverminderd en te allen tijde van kracht, ook indien opgestarte onderhandelingen niet tot een Opdracht, in de ruimste zin des woords, leiden, of nadat de Opdracht tot een einde is gekomen.

Artikel 9. Honorarium en productprijzen

 • 9.1.  Het honorarium van Ruimte-OK, in geval van een opdracht of aanneming van werk, zal zijn gebaseerd op een overeengekomen uurtarief tegen een begroot aantal uren, of een vast bedrag inhouden.
  De vermelde prijzen van de zaken (producten) die Ruimte-OK (via haar webshop) verkoopt, zijn exclusief BTW en verzendkosten.
 • 9.2.  Ruimte-OK kan de hoogte van de tarieven - aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald - tussentijds aanpassen. Hetzelfde geldt voor de prijzen van haar producten. De nieuwe tarieven zullen enkel gelden voor nieuwe Opdrachten.
 • 9.3. Het honorarium van Ruimte-OK, zo nodig vermeerderd met voorschotten, (on)kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Over alle door Opdrachtgever aan Ruimte-OK verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting.

Artikel 10. Betaling

 1. 10.1.  Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, in beginsel te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Ruimte-OK aan te wijzen bankrekening binnen de betalingstermijn van 28 dagen na factuurdatum, hetgeen een fatale termijn betreft. <>Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan om betalingen te doen aan door Ruimte-OK ingeschakelde derden.
 2. 10.2.  Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal hij van rechtswege in verzuim komen te verkeren, zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is.
  Opdrachtgever is in geval van verzuim een contractuele rente ad 1% per maand over het openstaande factuurbedrag aan Ruimte-OK verschuldigd, onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van Ruimte-OK, waarbij een gedeelte van een maand ten behoeve van renteberekeningen als een hele maand wordt aangemerkt. <>Ruimte-OK is gerechtigd om haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven.
  Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die Ruimte-OK vanwege de niet- nakoming van betalingsverplichtingen door Opdrachtgever dient te maken, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Indien dit voor Ruimte-OK gunstiger is, worden de door haar te vorderen buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op minimaal 15% van de verschuldigdehoofdsom, met een minimum van € 250,00.
 3. 10.3.  Alle betalingen van Opdrachtgever aan Ruimte-OK worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen, een en ander in de volgorde van opeisbaarheid.
 4. 10.4.  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Ruimte-OK daartoe aanleiding geeft, of bij verkopen via de web shop is Ruimte-OK gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze haar vooraf (een voorschot of geheel) betaalt, dan wel onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Ruimte-OK te bepalen vorm.

Artikel 11. Reclames

 • 11.1. Reclames met betrekking tot de als uitvloeisel van de Opdracht verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken (producten) en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, zaken (producten) of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Ruimte-OK te worden kenbaar gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
 • 11.2.  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • 11.3.  In geval van een naar het oordeel van Ruimte-OK terecht beroep op reclame heeft Ruimte-OK ten aanzien van de afgekeurde werkzaamheden c.q. zaken (producten) de keuze tussen het kosteloos verbeteren c.q. repareren, of opnieuw uitvoeren c.q. vervangen daarvan, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht (met inbegrip van het leveren van de (vervangende) zaak (het product) tegen een restitutie naar evenredigheid van het factuurbedrag.
  Bij een terechte reclame met betrekking tot het factuurbedrag zal dit worden aangepast.
 • 11.4.  Ruimte-OK is in geval van een geldig beroep op reclame nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 12. Opzegging

 • 12.1.  Partijen kunnen de Opdracht, dat wil zeggen een opdracht of aanneming van werk, in beginsel te allen tijde (tussentijds) opzeggen door dit gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij mede te delen. Indien dit alleen in bepaalde gevallen, of met inachtneming van een opzegtermijn, of onder betaling van schadevergoeding mogelijk is, zullen partijen hierover nadere afspraken maken in de opdrachtbevestiging.
 • 12.2.  Bij voortijdige beëindiging door een der partijen, ook indien hierbij de overeengekomen voorwaarden en opzegtermijn in acht worden genomen, heeft Ruimte-OK recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe werkelijk gemaakte uren en eventuele overige gemaakte kosten vergoed dienen te worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • 12.3.  Bij voortijdige beëindiging door een der partijen zal Ruimte-OK desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, waarbij de in redelijkheid gemaakte kosten van Ruimte-OK door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 • 13.1. Ruimte-OK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, door enkele schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat hieraan een ingebrekestelling vooraf hoeft te gaan, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  b. na het sluiten van de Opdracht Ruimte-OK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  c. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel op eigen verzoek, dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wordt toegelaten tot de Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, dan wel indien de eigendom van of zeggenschap over Opdrachtgever aan anderen wordt overgedragen, dan wel indien Ruimte-OK ervan uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen;
  d. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht door Ruimte-OK onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 13.2.  Ruimte-OK behoudt in het geval van opschorting of ontbinding steeds de overige aan haar toekomende rechten, zoals het recht tot volledige schadevergoeding.
 • 13.3.  Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Ruimte-OK op Opdrachtgever, inclusief de eventuele schadevergoedingsvordering, onmiddellijk en integraal opeisbaar en verrekenbaar met vorderingen die Opdrachtgever op Ruimte-OK mocht hebben of verkrijgen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • 14.1.  Ruimte-OK is enkel en alleen aansprakelijk voor de directe schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht aan haar zijde.
 • 14.2.  Ruimte-OK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden), andere vermogensschade en letselschade, geleden door Opdrachtgever of door derden, ten gevolge van het uitvoeren van een Opdracht door Ruimte-OK, dan wel ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde zaken (producten) c.q. verstrekte diensten. <>Ruimte-OK is niet aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) indien een geleverde zaak (product) op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, prototypes, modellen (enzovoort) al dan niet voorkomende in brochures, dan wel drukwerk, dan wel op haar website en evenmin voor daarin, dan wel daarop weergegeven kleuren, maten, gewicht en andere specificaties en bijzonderheden. <>Ruimte-OK is niet aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) die aan de zijde van Opdrachtgever ontstaat als gevolg van toepassing van haar rechten die volgen uit de artikelen 12 en 13. <>Ruimte-OK is niet aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) van derden ten gevolge van het uitvoeren van een Opdracht door Ruimte-OK, dan wel ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde zaken (producten) c.q. verstrekte diensten. Opdrachtgever vrijwaart Ruimte- OK voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Ruimte-OK zelf.
 • 14.3.  De aansprakelijkheid van Ruimte-OK is te allen tijde beperkt tot primair het bedrag dat Ruimte- OK dienaangaande van haar verzekeraar krijgt uitgekeerd. Heeft Ruimte-OK geen passende verzekering voor de schade die zich heeft gerealiseerd, of keert haar verzekeraar om wat voor reden dan ook niet, of slechts gedeeltelijk uit, dan is Ruimte-OK subsidiair als compensatie maximaal aan Opdrachtgever verschuldigd het bedrag dat Ruimte-OK in het kader van de Opdracht, waaruit de schade is voortgevloeid, aan Opdrachtgever heeft gefactureerd, zulks met een maximum van € 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro). Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid(slimieten) tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 • 14.4.  Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij Ruimte-OK, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 15. Overmacht

 • 15.1.  Ruimte-OK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht voor Ruimte-OK wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ruimte-OK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ruimte-OK niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Ruimte-OK en de door haar ingeschakelde derden daaronder begrepen.
 • 15.2.  Ruimte-OK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ruimte-OK haar verplichtingen had moeten nakomen.
 • 15.3.  Ruimte-OK zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (potentiële) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 • 15.4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 15.5.  Voor zover Ruimte-OK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ruimte-OK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de Opdracht en Algemene Voorwaarden

 • 16.1.  Ruimte-OK behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ruimte-OK stelt Opdrachtgever uiterlijk één maand voor het van kracht worden van de wijziging schriftelijk op de hoogte van de wijziging. De wijziging heeft bindende kracht, tenzij Opdrachtgever zich binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de wijziging schriftelijk tegen de wijziging verzet.
 • 16.2.  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van een Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • 16.3.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ruimte-OK, als (potentiële) opdrachtnemer c.q. aannemer c.q. verkoper optreedt, is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze rechtsbetrekkingen zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg.
 • 16.4.  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld in onderling overleg op te lossen, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ruimte-OK haar vestigingsplaats heeft.

HOOFDSTUK II: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 17. Bijzondere bepalingen bij training

 • 17.1.  Onder training wordt verstaan: een door Ruimte-OK georganiseerde training, cursus of andere vorm van opleiding. Een deelnemer is degene die de intentie heeft om deel te nemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een training. Bij een open training is inschrijving voor iedereen toegankelijk.
 • 17.2.  Indien het aantal deelnemers van een training onder het door Ruimte-OK gestelde minimumaantal deelnemers ligt, is Ruimte-OK gerechtigd de training af te gelasten.
 • 17.3.  Indien het aantal aanmeldingen voor een training boven het door Ruimte-OK gestelde maximumaantal deelnemers ligt, is Ruimte-OK gerechtigd het overschrijdende aantal deelnemers niet toe te laten. Daarbij geldt als eerste selectiecriterium de deelnemers die tot de doelgroep van de cursus behoren en als tweede selectiecriterium de ontvangstdatum van de inschrijving. De niet toegelaten deelnemers worden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De niet toegelaten deelnemers worden geplaatst op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Afhankelijk van de omvang van de wachtlijst zal Ruimte-OK zich inspannen om een nieuwe training te organiseren.
 • 17.4.  In zijn plaats kan de deelnemer bij verhindering kosteloos voor een passende vervanger zorg dragen, mits de vervanging aan Ruimte-OK voor aanvangsdatum van de training schriftelijk wordt medegedeeld.
 • 17.5.  De deelnemer heeft de mogelijkheid om tot vier weken voor aanvang van de training kosteloos schriftelijk te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. Indien de deelnemer binnen vier tot twee weken voor aanvang van de training annuleert, is 50% van de totale deelnameprijs verschuldigd. Indien binnen twee weken voor aanvang van de training wordt geannuleerd, is het volledige bedrag voor deelname verschuldigd.
 • 17.6.  Ruimte-OK heeft - naast de situatie waarin zij een te groot aantal aanmeldingen voor een training ontvangt - het recht om, onder opgave van redenen, de deelnemer voor aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Ruimte-OK betaalde bedrag.

Artikel 18. Bijzondere bepalingen bij de inzet van een interim-kracht

 • 18.1. De interim-kracht is de persoon die via Ruimte-OK als manager, jurist of in een andere functie bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht, heeft verricht of gaat verrichten. Voor alle duidelijkheid, ook de interim-kracht heeft in het licht van deze Algemene Voorwaarden te gelden als derde.
 • 18.2.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de interim-kracht gedurende de looptijd van de Opdracht (inclusief eventuele verlengingen) feitelijk in dienst te nemen of te benaderen om gedurende deze periode bij Opdrachtgever in dienst te treden, anders dan na overleg met en schriftelijke instemming van Ruimte-OK.
 • 18.3.  Binnen een periode van één jaar na afronding van de Opdracht door de interim-kracht kan Opdrachtgever de interim-kracht uitsluitend door tussenkomst van Ruimte-OK benaderen en inhuren voor werkzaamheden.
 • 18.4.  Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Ruimte-OK om de daadwerkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever teverhalen.
 • 18.5  Opdrachtgever ziet toe op de correcte naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever is verplicht zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs van Opdrachtgever kunnen worden gevergd om te voorkomen dat de interim- kracht schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden samenhangende met de Opdracht.
 • 18.6  Opdrachtgever vrijwaart Ruimte-OK voor alle vorderingen van de interim-kracht of derden indien de interim-kracht of door deze ingeschakelde derden schade lijden in de uitoefening van de werkzaamheden samenhangende met de Opdracht.