Afbeelding bij artikel
dinsdag 27 september 2022
Body tekst

Kansen voor Publiek-Private Samenwerking bij maatschappelijk vastgoed

Nieuw onderzoek naar Publiek-Privaat Samenspel bij grote investeringsopgaven

Goede en gezonde maatschappelijke voorzieningen op wijkniveau, energiebesparing, verbetering van het binnenklimaat, vermindering van CO2-uitstoot, het aardgasvrij en toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen en de aanpak van de verouderde voorraad. Er spelen tegelijkertijd meerdere grote opgaven op het gebied van het maatschappelijk vastgoed. Deze opgaven gaan over gebouwkwaliteit, duurzaamheid en (multi)functionaliteit. Deze opgaven zijn zowel inhoudelijk als ook financieel. Uit een nieuwe verkenning, uitgevoerd door Building Values in samenwerking met Ruimte-OK, blijkt dat deze opgaven op een andere wijze, bijvoorbeeld met meer regie of vanuit een ander schaalniveau, goed te organiseren zijn.

Leren van internationale ervaringen  
Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of Publiek-Private Samenwerking kan helpen bij de grote investeringsopgave(n) in het maatschappelijk vastgoed. Het is gebaseerd op een analyse van praktijkvoorbeelden, literatuurstudie en interviews met meer dan 75 partijen actief binnen de sectoren onderwijs, zorg en sport. In het onderzoek worden vijf (inter)nationale voorbeelden met een programmatische aanpak van het maatschappelijk vastgoed nader bekeken. Het gaat daarbij om investeringsprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk en Vlaanderen, een gebiedsprogramma in Leiden en het scholenprogramma in Noord Oost Groningen. Onderzocht zijn de manieren waarop deze programma’s zijn ingevuld en wat daarbij de succesfactoren en aandachtspunten zijn. Daarbij is gekeken op welke manier de geleerde lessen vertaalbaar en toepasbaar zijn voor een mogelijke programmatische aanpak in de Nederlandse situatie.

Opgaven vragen om cultuurverandering
Het onderzoek concludeert dat de huidige werkpraktijk in het maatschappelijk vastgoed vooralsnog vertrekt vanuit individuele (kleinschalige) bouwprojecten. Met het voorzetten van de huidige werkwijze zal binnen de huidige bekostiging (budget) en marktwerking (bouwproces) zeer waarschijnlijk geen versnelling in de vervangings- en verduurzamingsopgave van het maatschappelijk vastgoed gerealiseerd gaan worden. Dit ondanks de grote opgave in de onderzochte sectoren.

Opgehaalde ervaringen tonen wel de potentie waarmee een gewenste versnelling in de opgave wel te realiseren is. Dit door (extra) budgetten, organisatie en processen aan zowel de vraag- als  aanbodzijde optimaal en voor een langere tijd op elkaar af te stemmen en te standaardiseren. Dit vraagt om een cultuurverandering en bereidwilligheid van alle partijen die onderdeel zijn van de keten.

Download hier het volledige rapport